Category: Uncategorized

Standpunt van de maand: juni 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het gebied achter station Castricum verdient het predicaat ‘Poort naar de duinen’ niet.

Stations die dicht bij natuur- en recreatiegebieden liggen, kunnen beter worden benut als toegangspoort naar het mooie landschap in de Metropoolregio Amsterdam. Slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zijn daarvoor de sleutels. Dit was in 2017 te lezen in de pilot ‘Buitenpoorten’ opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Die visie kwam voor het gebied achter het station van Castricum te laat.

Het Archeologiecentrum Noord-Holland ‘Huis van Hilde’ is een opvallend gebouw, dat deels onder een kunstmatig duin is weggewerkt. Het bovengrondse deel heeft een langwerpige bootvorm, ontleend aan de 9e-eeuwse woonstalhuizen die in de Noord-Hollandse bodem zijn teruggevonden. In het ondergrondse deel worden duizenden archeologische vondsten uit de provincie bewaard en bevindt zich een permanente tentoonstelling die een indruk geeft van archeologisch Noord-Holland, van de vroege prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw is zodanig gelegen waardoor vanaf het perron het zicht op de hoge duinrand zoveel mogelijk behouden kon blijven. De stichting heeft als enige bezwaar gemaakt tegen het plandeel Duynkant naast het Archeologiecentrum. Zij vindt dat het plandeel afbreuk doet aan het uitzicht vanaf het spoorperron op de duinrand. Ondanks dat het bouwplan in een duinachtig milieu is gerealiseerd en tussen de duinen en het dorpscentrum ligt, verdient het gebied het predicaat ‘Poort naar de duinen’  niet. Het is zinloze marketing.
Verdere verdichting van de binnenduinrand is te verwachten op de locatie van de bedrijfsgebouwen van Kapteijn Kaas. Dit bedrijf is verhuisd naar het bedrijventerrein Boekelermeer. De verlaten locatie is door de gemeente Castricum aangewezen als een inbreidingslocatie voor woningbouw, waarvoor plannen zijn ontwikkeld.

 

Het archeologiecentrum en de te hoge bebouwing aan het Westerplein.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: mei 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Omdat de recreatiedruk nu al groot is, is verdere uitbreiding van verblijfsrecreatie in het duingebied niet gewenst.

Voor de gemeente Castricum is recreatie en toerisme een belangrijke pijler van de lokale economie en de recreatieve functie van het duingebied groot.
In de Beheernota 2015-2025 heeft PWN zijn visie en beleidskeuzes voor natuur- en recreatiebeheer voor tien jaar vastgelegd. Een groot deel van het natuurbeheer wordt uitgewerkt en aangestuurd vanuit Natura 2000-beheerplannen. Het PWN tracht de recreatiedruk in de duinen te verminderen door de intensiteit van de duinrecreatie te zoneren. Parkeerterreinen, het Archeologiecentrum Huis van Hilde, uitzichtpunt Papenberg, bezoekerscentrum De Hoep, horecavoorzieningen, watertappunten en speelvelden dragen er toe bij dat de meeste recreanten ervoor kiezen in de binnenduinrand te verblijven.

De Kennemer duincampings hebben niets aan populariteit verloren. Wel hebben aanpassingen plaatsgevonden om de accommodaties ook in de toekomst aan de vraag te laten beantwoorden. Zo bestaan er verschillende kampeer- en logeeraccommodaties en is een betere landschappelijke inpassing nagestreefd. Omdat de recreatiedruk nu al groot is, is verdere uitbreiding van verblijfsrecreatie in het duingebied niet gewenst. Camping Bakkum en het strand zijn voor het autoverkeer bereikbaar via de Zeeweg. De landschappelijke inpassing van de Zeeweg is goed zolang verbreding achterwege blijft. Voor de camping Geversduin hoeft het bestemmingsverkeer niet ver het duingebied in.

Accommodatietype ‘strandhuis’ op Kennemerduincamping Bakkum.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: april 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het weidegebied Zeeveld, het Krochtveld en een terreingedeelte bij De Brabantse Landbouw moeten als restanten van de 19e-eeuwse ontginningsprojecten uit cultuurhistorisch oogpunt behouden blijven.

Het Noordhollands Duinreservaat is eigendom van de provincie en wordt beheerd door het PWN (Puur Water en Natuur, zoals zij zichzelf kenschetst). Er wordt gestreefd naar een natuurlijker en vochtiger duinmilieu. In veel duingedeelten vindt extensieve begrazing plaats ten behoeve van natuurbeheer. In 1829 kocht koning Willem I het duingebied achter Bakkum aan voor ontginningsdoeleinden. Het Koningskanaal langs de Zeeweg en de Diepe Sloot achter Bakkum zijn toen gegraven om de natte duinvalleien te ontwateren en die gebieden voor landbouw en veeteelt geschikt te maken. Het project werd geen succes. In 1903 verkocht prinses Von Wied, een kleindochter van koning Willem I, landgoed Bakkum aan de provincie Noord-Holland. Het door de familie Gevers in de naamloze vennootschap Hollandsche Duinmaatschappij ondergebrachte duinbezit bij Castricum en Heemskerk werd in 1933 aan de provincie verkocht. Het woonhuis van het boerenbedrijf De Brabantse Landbouw bestaat nog. In beide ontginningsgebieden werden in de jaren dertig van de vorige eeuw veel percelen met bos beplant. De overgebleven vlakten zijn rond het einde van de 20e en begin 21e eeuw omgezet tot vochtige duingebieden.

Om de zichtbaarheid van de duinontginning niet verloren te laten gaan zouden enkele van deze agrarische enclaves uit cultuurhistorisch oogpunt behouden moeten blijven. Dit geldt voor het weidegebied Zeeveld, het Krochtveld en een terreingedeelte bij De Brabantse Landbouw.

 

De Brabantse Landbouw werd in 1763 gebouwd in opdracht van de familie Deutz van Assendelft, die het Heemskerker en Castricummmer duingebied in bezit had. Van het boerenbedrijf bestaat alleen het woonhuis nog.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: maart 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Verdere uitbreiding van strandaccommodaties bij Bad Noord is niet gewenst en het Stille Strand moet het karakter van een ‘natuurstrand’ behouden.

Bij Bad Noord heerst door de kleinschaligheid een rustige sfeer. De Grote Veldweg, een onverhard pad vanaf Camping Bakkum naar de strandopgang van Bad Noord, is een aantrekkelijke wandelroute. Verdere uitbreiding van de strandaccommodaties bij Bad Noord moet achterwege blijven om te voorkomen dat Bad Noord met Castricum aan Zee één lang bebouwingslint gaat vormen.

Ten zuiden van Castricum aan Zee, ligt het Stille Strand. De naam zegt het al dat daar volop genoten kan worden van rust en ruimte. Zelfs op een stralende stranddag is het daar relatief rustig. Dit strandgedeelte is aangemerkt als ‘natuurstrand’ en is via een verharde weg tot aan de duinvoet goed te bereiken voor wandelaars en fietsers. Men moet de klim over het duin er voor over hebben.

Het Stille Strand is aangemerkt als ‘natuurstrand’ en dat moet zo blijven.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: februari 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Op uitzonderlijke stranddagen is de parkeercapaciteit voor auto’s bij Castricum aan Zee niet toereikend. Toch is uitbreiding van het parkeerterrein niet gewenst. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol. Het afsluiten van de Zeeweg is dan de juiste maatregel.

Het huidige parkeerterrein, met een capaciteit voor circa 1800 auto’s en motoren, is zeer omvangrijk en een lelijk element in het duinlandschap. Wie het gebied van boven bekijkt, ziet de zeer smalle zeewering met daarachter de duinvallei met het parkeerterrein. We gaan ervan uit dat Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap de kustveiligheid goed in het oog houden. Door de ligging in een duinvallei is de visuele aanblik vanaf het strandplateau op het parkeerterrein beperkt. Wel kan met de aanleg van ‘kunstduinen’ het parkeerterrein vanaf het fietspad langs de Zeeweg beter aan het zicht worden onttrokken. 
Op uitzonderlijke stranddagen is de parkeercapaciteit voor het toestromende autoverkeer niet toereikend. Toch is uitbreiding van het parkeerterrein niet gewenst. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol. Het afsluiten van de Zeeweg is dan de juiste maatregel.

Exploitant Cambium Vastgoed B.V. heeft eind december 2021 een omgevingsaanvraag ingediend met het doel om het bestaande parkeerterrein in Castricum aan Zee te herstructureren. De infrastructuur zou op een dusdanige manier worden gewijzigd, dat de doorstroming van auto’s en fietsers wordt verbeterd en tevens gedifferentieerd parkeren mogelijk worden gemaakt. In plaats van per bezoek zou parkeren per tijdseenheid afgerekend kunnen worden. Er zal geen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen plaatsvinden. Het plan bevat wel de intentie om laadpalen te plaatsen voor elektrische auto’s en op het noordwestelijk parkeerterrein carports met 1800 zonnepanelen te plaatsen. Een belangrijke doelstelling is om de bedrijfsvoering energieneutraal te maken. Volgens het plan zullen de loodsen op het terrein worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe loodsen met strandbergingen, werkplaats en kantoor en functies ten behoeve van de exploitatie van het parkeerterrein. Daarnaast zal er een kleinschalige fietsverhuur en een overdekte fietsenstalling gerealiseerd worden. Van al deze plannen is al lang niets meer vernomen.

 

 

Een gedeelte van het parkeerterrein bij Castricum aan Zee.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: januari 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Geen verdere uitbreiding van verblijfsvoorzieningen op het strandplateau, dus ook niet in de vorm van hotels. Openheid, rust en natuur zijn belangrijke waarden.

Het strandplateau wordt wel de Kop van de Zeeweg genoemd. Hiervoor ontbreekt vooralsnog een visie op gebiedsontwikkeling met het oog op kwaliteitswinst voor recreatief aanbod, duurzaamheid, natuur en landschap. Doordat de gemeente op het strand de marktwerking zijn gang heeft laten gaan, en voor de strandpaviljoens verruiming van de exploitatie heeft toegestaan, is op het strandplateau de ondernemerspositie in het gedrang gekomen, met als gevolg verpaupering. Na een lange aanlooptijd vanaf 2010 is op het strandplateau, op de plek van Strand 10, een strandwinkel met logiesfunctie verrezen. Onder de naam Strandhotel Zoomers heeft deze accommodatie in 2020 haar deuren geopend. De nieuwbouw staat binnen hetzelfde bouwvlak als het oude gebouw, maar is wel een stuk hoger door de verdieping die erop gekomen is. Op de begane grond zijn vier kamers en acht op de verdieping. De bouwmaterialen die gebruikt zijn, zijn duurzaam en op de daken liggen 280 zonnepanelen. Het aan de overzijde gelegen voormalig restaurant Blinckers staat nog altijd leeg. Of de vage plannen om hier een hotel te vestigen concretere vormen zullen aannemen is een kwestie van afwachten. De ludieke beschildering van het paviljoen moet blijkbaar de verloedering maskeren. Verdere uitbreiding van de huidige verblijfsvoorzieningen op het strandplateau is niet gewenst, ook niet in de vorm van hotels. Openheid, rust en natuur zijn belangrijke waarden.

Het voormalige restaurant Blinckers, witgeverfd met zwarte strepen, valt nu meer op dan ooit

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: december 2022

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Als er plannen gaan ontstaan over verbreding van de zone recreatiestrand moet dat gezocht worden in verkleining van de zone seizoenstrand. De zone natuurstrand moet onaangetast blijven.

Het Toekomstperspectief 2040 voor de Noord-Hollandse Noordzeekust en de Strandzonering 2025 zijn de provinciale uitwerking van het landelijke kustpact. In februari 2018 ondertekenden de provincie, de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties het kustconvenant waarin afspraken zijn gemaakt ter bescherming van de kust. De kustzone bestaat uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee. Zoneringsafspraken moeten ervoor zorgen dat er een goede balans ontstaat tussen rust en reuring. In het Kustpact is vastgelegd waar de natuur met rust moet worden gelaten en waar ruimte is voor economische activiteiten. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie typen stranden: recreatiestrand, seizoenstrand en natuurstrand. Alleen op het recreatiestrand zijn jaarrond paviljoens mogelijk. Recreatieve bebouwing op het strand wordt geconcentreerd in gebieden die al bebouwd of vergund zijn. Meer recreatieve bebouwing op het Castricumse strand is niet mogelijk. Op het natuurstrand is maximale ruimte voor natuur.

Voor het Castricumse strand is zonering van alle drie strandtypes van toepassing.

Wat in de toekomst de ontwikkelingen voor het strand ook zullen zijn, als er gezocht gaat worden naar mogelijkheden tot verbreding van het recreatiestrand, moet dit gezocht worden in verkleining van de zone seizoenstrand, dus met het inleveren van een aantal strandhuisjes. De zone natuurstrand moet onaangetast blijven.

 

 

Een lange reeks van strandhuisjes bij Castricum aan zee.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: november 2022

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Vanaf het strand is de bebouwing op het plateau niet zichtbaar en dat moet zo blijven. Wat de stichting betreft, is de maximale commerciële uitbating van het strand bereikt.

Castricum is naast Zandvoort (en Den Helder) de enige Noordzeekustplaats met een NS station. In het provinciale programma OV Knooppunten wordt zo’n station aan een aantrekkelijk recreatief landschap een ‘Buitenpoort’ genoemd. In het licht van toenemende verdichting en verstedelijking van de Metropoolregio Amsterdam zal station Castricum steeds belangrijker en drukker worden. De gemeente wil het strand maximaal verbinden met het station en daarbij inzetten op alternatief vervoer met onder andere verhuur van bakfietsen, e-bikes, elektrisch busvervoer (piekseizoen). Extra parkeerplaatsen aan of bij het strand horen daar niet bij.

De Noordzeekust is een gouden rand en het strand met de natuurlijke duinenrij is een parel van de gemeente Castricum. Uniek is dat vanaf het strand de bebouwing op het plateau niet zichtbaar is. Toch kan het strandbeeld niet tijdloos worden genoemd. Veranderingen in ons recreatiegedrag (van een ‘dagje naar het strand’ naar ‘dineren en feesten op het strand’) leiden tot meer verkeersbewegingen. Het seizoensgebonden gebruik van het strand verandert, de roep om jaarrond recreatievoorzieningen is in populaire badplaatsen groot.

Na verloop van tijd is op het Castricumse strand veel bebouwing bij gekomen. Lange rijen strandhuisjes (248), waarin door eigenaren wel mag worden geslapen, maar die niet aan derden mogen worden verhuurd. Vier paviljoens blijven het gehele jaar staan. Het in 2014 gevestigde strand- en watersportcentrum Sports at Sea, dat faciliteiten biedt voor alle (strand)watersporten, is van het seizoenstrand verplaatst naar het recreatiestrand en deelt de kavel met strandpaviljoen Deining. Daarmee heeft ook Sports at Sea een jaarrondvergunning. Voor Sports at Sea is op het strand en het water een sportzone ingesteld, die mogelijkheden biedt voor onder andere beachvoetbal, -volleybal of rugby en voor wind-, kitesurfen, catamaranzeilen of sportvissen. Kortom, het strand heeft in de economische en toeristische agenda van de gemeente Castricum een prominente rol gekregen.

Er is een maatschappelijke zorg dat het behoud van de waarden van de kust onder druk staat door toename van recreatie en bebouwing in de vorm van onder andere nog meer strandhuisjes. Wat de stichting betreft, is de maximale commerciële uitbating bereikt.

 

Castricum aan Zee moet ook in de toekomst een strand blijven met een natuurlijke uitstraling, dus zonder dat de bebouwing op het strandplateau zichtbaar is.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: oktober 2022

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het landschap verdient een volwaardige plek in het omgevingsbeleid. En goede balans tussen economische groei en leefbaarheid is goed voor mens, plant en dier.

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is het Nederlandse landschap radicaal veranderd en het verandert nog steeds. Veel mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van landschapselementen, openheid, vergezichten, bomen, vogels en insecten, én over alle nieuwe toevoegingen aan het landschap, zoals windmolens, zonneparken, distributiecentra en datacenters. Ook de voortgaande verstedelijking legt druk en claims op het landschap.

Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en functies, van landschapsbehoud versus landschapsontwikkeling. Om de grote ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en de heroriëntatie van de landbouw te kunnen verwezenlijken is een ‘landschapsinclusief’ omgevingsbeleid nodig. De kwaliteit van het landschap verdient meer aandacht. Het landschap is immers een publiek goed en een publiek belang; het Nederlandse landschap is van iedereen. Landschapsinclusief omgevingsbeleid kan ervoor zorgen dat landschapskwaliteit volwaardig en expliciet meegewogen wordt bij de planning en uitvoering van projecten. Doelen voor energietransitie, landbouw, verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteit vergen ingrepen die op gebiedsniveau vaak goed zijn te combineren. Combineren van functies leidt tot meervoudig ruimtegebruik en daarmee tot ruimtebesparing en dat kan leiden tot een als mooier ervaren landschap. Naast de economische waarde en landschapskwaliteit is ook het behoud van erfgoed van belang.

Dit alles bepaalt het karakter, de identiteit van een gebied, waardoor het zich onderscheidt van andere gebieden. Van belang is dat er voortdurend gestreefd wordt naar een balans tussen economische groei en leefbaarheid, goed voor mens, plant en dier. Voor een gezonde leefomgeving is de aanwezigheid van natuur en biodiversiteit een voorwaarde.

 

 

De loodsen aan de dorpsrand van Limmen
vormen een voorbeeld van slechte
landschappelijke inpassing.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: september 2022

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Behoud van erfgoed is goed voor het historisch besef, de identiteit van een dorp, stad, streek of land en zeker ook voor het toerisme en de economie. Wat weg is, komt nooit meer terug.   

Cultuurhistorie vormt een brug tussen het verleden en het heden. De term ‘cultuurhistorie’ wordt gebruikt voor het totaal aan sporen van menselijke activiteiten, boven en onder de grond, in de stad en op het platteland. Erfgoed is overal om ons heen; opgeslagen in gebouwen, landschappen, archieven en zelfs in de bodem. Cultuurhistorische elementen en (infra)structuren (denk hierbij aan Limmen) zijn belangrijke aspecten van stad, dorp en landschap. Kerkgebouwen, vestingwerken, molens, boerderijen en hun landerijen, industriële complexen en andere gebouwen en ook landschappen geven dorpen, steden en ons land een gezicht. Zij zorgen ervoor dat bewoners zich door dit erfgoed met de geschiedenis verbonden voelen en zich met een stad, dorp of streek kunnen identificeren. Cultuurhistorisch erfgoed bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De fysieke vaardigheden van de boer en de economische omstandigheden bepaalden het aanzien ervan. Hierdoor zijn er regionale verschillen ontstaan die zo kenmerkend zijn voor Nederland. Menging van landbouw, natuur en landschap was vroeger vanzelfsprekend. Door veranderingen in de bedrijfsvoering is dit veranderd: landbouw en landschapselementen zijn functioneel steeds minder met elkaar verbonden. Globalisering en verregaande technische ontwikkelingen maken het landschap uniform en doen het verleden vervagen. Ruilverkavelingen in de vorige eeuw zijn hier voorbeelden van. Het verdwijnen van cultuurhistorische waarden is een onomkeerbaar proces; wat weg is, komt nooit meer terug en daarmee verliest het landschap steeds meer van zijn historische identiteit.

Cultuurhistorische waarden werden vroeger vooral gezien als een planologische sta-in-de-weg. De maatschappelijke belangstelling voor cultuurhistorie en landschap is echter sterk gegroeid. In het verlengde hiervan zijn de identiteit en het eigen karakter van de dagelijkse leefomgeving belangrijke onderwerpen geworden. Deze belangstelling heeft onder meer geleid tot een tweesporenbeleid: enerzijds behoud van waardevolle cultuurhistorische aspecten, anderzijds ontwikkelingsgericht omgaan met het erfgoed. In die visie dient het cultureel erfgoed niet op zichzelf beschouwd te worden, maar geïntegreerd te worden in beleidsvelden zoals economie, toerisme en recreatie, stedenbouw en cultuur. Zorgvuldige omgang en inpassing van het cultureel erfgoed is van belang vanwege de belevingswaarde voor de eigen inwoners, maar ook voor recreanten,  toeristen en economie.

 

Vangpijp van de eendenkooi bij Uitgeest.
De eendenkooi is een cultuurhistorisch monument.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google