Organisatie

Jos Bruijns
Voorzitter

Roel van Driel
Secretaris

Hennie vd Berg
Penningmeester

Ernst Mooij
Bestuurslid

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur  is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Stichting. Het onderhoudt contacten met overheden en relevante organisaties. Belangrijke beslissingen worden genomen door het Algemeen Bestuur, waarin het Dagelijks Bestuur is aangevuld met coördinatoren van de Afdelingen.

Kennisgroep

Een Kennisgroep is samengesteld uit vrijwilligers met specifieke kennis, die gezamenlijk een brede kijk hebben op het functioneren van provincie, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen en dergelijke. Zij beoordelen beleidsstukken van de overheden. Op basis daarvan geeft de Stichting gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en maakt zij gebruik van inspraakprocedures.

Afdelingen

Vrijwilligers in de Afdeling Castricum en de Afdeling Uitgeest volgen plannen die voor het buitengebied worden gemaakt. Zij beoordelen de invloed op de landschappelijke kwaliteiten. Indien nodig, ondernemen de Afdelingen actie, waar nodig gecoördineerd door het Bestuur.

Werkgroepen

Voor gebiedsoverstijgende ontwikkelingen kan het bestuur werkgroepen instellen. Een werkgroep bestaat uit vrijwilligers, eventueel aangevuld met personen van buiten de Stichting, met expertise in het onderwerp van de werkgroep. Een voorbeeld is de Regionale Energiestrategie (RES) die zich richt op meer schone energie in Nederland en de nieuwe Omgevingswet die 1 januari 2022 moet ingaan.