Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Als er plannen gaan ontstaan over verbreding van de zone recreatiestrand moet dat gezocht worden in verkleining van de zone seizoenstrand. De zone natuurstrand moet onaangetast blijven.

Het Toekomstperspectief 2040 voor de Noord-Hollandse Noordzeekust en de Strandzonering 2025 zijn de provinciale uitwerking van het landelijke kustpact. In februari 2018 ondertekenden de provincie, de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties het kustconvenant waarin afspraken zijn gemaakt ter bescherming van de kust. De kustzone bestaat uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee. Zoneringsafspraken moeten ervoor zorgen dat er een goede balans ontstaat tussen rust en reuring. In het Kustpact is vastgelegd waar de natuur met rust moet worden gelaten en waar ruimte is voor economische activiteiten. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie typen stranden: recreatiestrand, seizoenstrand en natuurstrand. Alleen op het recreatiestrand zijn jaarrond paviljoens mogelijk. Recreatieve bebouwing op het strand wordt geconcentreerd in gebieden die al bebouwd of vergund zijn. Meer recreatieve bebouwing op het Castricumse strand is niet mogelijk. Op het natuurstrand is maximale ruimte voor natuur.

Voor het Castricumse strand is zonering van alle drie strandtypes van toepassing.

Wat in de toekomst de ontwikkelingen voor het strand ook zullen zijn, als er gezocht gaat worden naar mogelijkheden tot verbreding van het recreatiestrand, moet dit gezocht worden in verkleining van de zone seizoenstrand, dus met het inleveren van een aantal strandhuisjes. De zone natuurstrand moet onaangetast blijven.

 

 

Een lange reeks van strandhuisjes bij Castricum aan zee.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl