Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Op uitzonderlijke stranddagen is de parkeercapaciteit voor auto’s bij Castricum aan Zee niet toereikend. Toch is uitbreiding van het parkeerterrein niet gewenst. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol. Het afsluiten van de Zeeweg is dan de juiste maatregel.

Het huidige parkeerterrein, met een capaciteit voor circa 1800 auto’s en motoren, is zeer omvangrijk en een lelijk element in het duinlandschap. Wie het gebied van boven bekijkt, ziet de zeer smalle zeewering met daarachter de duinvallei met het parkeerterrein. We gaan ervan uit dat Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap de kustveiligheid goed in het oog houden. Door de ligging in een duinvallei is de visuele aanblik vanaf het strandplateau op het parkeerterrein beperkt. Wel kan met de aanleg van ‘kunstduinen’ het parkeerterrein vanaf het fietspad langs de Zeeweg beter aan het zicht worden onttrokken. 
Op uitzonderlijke stranddagen is de parkeercapaciteit voor het toestromende autoverkeer niet toereikend. Toch is uitbreiding van het parkeerterrein niet gewenst. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol. Het afsluiten van de Zeeweg is dan de juiste maatregel.

Exploitant Cambium Vastgoed B.V. heeft eind december 2021 een omgevingsaanvraag ingediend met het doel om het bestaande parkeerterrein in Castricum aan Zee te herstructureren. De infrastructuur zou op een dusdanige manier worden gewijzigd, dat de doorstroming van auto’s en fietsers wordt verbeterd en tevens gedifferentieerd parkeren mogelijk worden gemaakt. In plaats van per bezoek zou parkeren per tijdseenheid afgerekend kunnen worden. Er zal geen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen plaatsvinden. Het plan bevat wel de intentie om laadpalen te plaatsen voor elektrische auto’s en op het noordwestelijk parkeerterrein carports met 1800 zonnepanelen te plaatsen. Een belangrijke doelstelling is om de bedrijfsvoering energieneutraal te maken. Volgens het plan zullen de loodsen op het terrein worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe loodsen met strandbergingen, werkplaats en kantoor en functies ten behoeve van de exploitatie van het parkeerterrein. Daarnaast zal er een kleinschalige fietsverhuur en een overdekte fietsenstalling gerealiseerd worden. Van al deze plannen is al lang niets meer vernomen.

 

 

Een gedeelte van het parkeerterrein bij Castricum aan Zee.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl