Category: Uncategorized

Standpunt van de maand: november 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Woningbouw in Akersloot zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee smalle strandwallen met daartussen een smalle strandvlakte zichtbaar te houden.

Akersloot is ontstaan op twee smalle strandwallen die in het noorden samenkomen. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de strandwal Boekel-Akersloot-Uitgeest al tussen 2400 en 1900 v. Chr. werd bewoond. Woningbouw zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee smalle strandwallen met daartussen een smalle strandvlakte (Binnengeesterpolder) zichtbaar te houden. Het resterend zuidelijk deel van de Binnengeesterpolder aan de Sluisweg en het noordelijk deel  vanaf de Roemersdijk zouden niet bebouwd moeten worden. Om in de woningbehoefte te voorzien wordt nog op de strandwal gebouwd en is er nog enige ruimte aan de westrand van de westelijke strandwal. Er moeten wel doorzichten naar het buitengebied overblijven.

Op de luchtfoto uit 1957 tekenen de akkers op de twee strandwallen zich duidelijk af. In de daartussen gelegen voormalige strandvlakte liggen de weidegronden.

Opvallend is dat de westzijde van de westelijke strandwal nauwelijks opgaande begroeiing heeft. Hier zijn wel restanten te vinden van hagen die vroeger de zandige akkers tegen verstuiving moesten beschermen. Het Kerkmeer ligt verscholen achter de woonbebouwing, maar is wel te overzien vanaf een steiger aan het einde van de woonstraat Kerkemeer en een klein parkje aan de Waterzijde. Na de bouw van een wijkje met luxe woningen is de bereikbaarheid van en het uitzicht op het Achter-Kerkmeer verbeterd.

 

Karakteristiek zijn de hagen die vroeger de gewassen op de zandige akkers op de strandwal tegen wind en overstuiving moesten beschermen.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: oktober 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

In de smalle ruimte tussen Limmen en Castricum ligt de Schulpvaart, een overblijfsel van de Oer-IJ Delta. Om de landschappelijke en de natuurwaarden te behouden moet deze zone open en groen blijven.

Vroeger lagen de akkers op de strandwal en werd alleen daarop gebouwd. Later zijn aan de oostkant van Limmen buiten de strandwal woonwijken gebouwd in de Groot-Limmerpolder. Deze stammen uit de tijd, dat de bollenvelden op de strandwal nog te duur waren om aan te kopen voor woningbouw. Landschappelijk gezien is bouwen buiten de strandwal een slechte ontwikkeling geweest. Het effect is wel verzacht met het aanbrengen van groenvoorzieningen.
Richting Heiloo vormt de Oosterzij een open rand naar de strandvlakte, vergelijkbaar met de Westerweg aan de westzijde. Aan de Zuideinderweg staat een zeer opvallende ‘beeldvervuiler’. Het is de grote lichtgroene loods die pontificaal oprijst voor het landelijke decor met het kerkje aan de Zuidkerkenlaan. Deze situatie bestaat al heel lang. Een groensingel om de loods zal een belangrijke kwaliteitsverbetering van het dorpssilhouet opleveren. Op het voorterrein van de loods staat sinds 2023 een kleine molen, gebouwd op een molenschuur. Het is een verkleinde versie van meelmolen De Mol die elders in Limmen stond en in 1916 is afgebrand.
Aan de zuidzijde van Uitgeesterweg moet verdere bebouwing worden uitgesloten om de doorzichten die hier nog aanwezig zijn te behouden. In de smalle ruimte tussen Limmen en Castricum ligt de Schulpvaart, een overblijfsel van de Oer-IJ Delta. Deze groene zone maakt deel uit van de Schoonwatervallei, de noordelijke natuurverbinding naar het Alkmaardermeer. Om de landschappelijke en de natuurwaarden moet ook die zone vrij blijven van bebouwing.

De smalle ruimte tussen Limmen en Castricum moet open en groen blijven.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: september 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Vanuit aardkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de openheid aan de westzijde van de Westerweg te behouden.

De westkant van Limmen wordt grotendeels begrensd door de Westerweg, die voornamelijk aan de oostzijde is bebouwd. Aan de westzijde bestaat veel openheid met onder andere enkele (voormalige) boerderijen die een functionele relatie met de lager gelegen weidegronden in de strandvlakte hadden of nog hebben. De doorzichten maken de overgang van de strandwal naar de voormalige strandvlakte beleefbaar.

In 2005 hebben de gemeenten Castricum en Heiloo en de provincie Noord-Holland de bestuursovereenkomst Wonen in het Groen en A9 Heiloo/Limmen ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over woningbouw in het gebied, de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A9 en de ontwikkeling van natuur en recreatie. Het project Zandzoom voorziet in nieuwe landelijke woonmilieus op de strandwal tussen Heiloo en Limmen en zal uit 2000-2400 woningen bestaan.

Op het grondgebied van de gemeente Castricum betreft het 500-600 woningen die aan de west- en noordzijde van Limmen zullen worden gebouwd. Om enig tegenwicht te bieden tegen de ‘verstening’ is in het plan een west-oost verlopende groenstrook opgenomen, waarvan onder andere het terrein van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood deel uitmaakt.
Vanuit aardkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de openheid aan de westzijde van de Westerweg te behouden.

Het open karakter aan de westzijde van de Westerweg.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: augustus 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Om het zicht vanuit de dorpskern Castricum op het buitengebied te behouden mogen doorzichten, waar die nog bestaan, niet worden dicht gebouwd.

Het landschapspark Hendriksveld aan de oostzijde van Castricum is ruim voorzien van doorzichten en vormt een goede overgang van de bebouwde omgeving naar het landelijke gebied. Het landschapspark is zowel voor wandelaars als fietsers goed ontsloten. Andere groene uitloopgebieden voor wandelaars liggen langs de Provincialeweg en langs de Schulpvaart. Langs de Schulpvaart ligt de waterberging Gasthuisweid. Het is in eigendom bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij hevige regenval stroomt het gebied vol, zodat andere gebieden droog blijven. Grenzend aan de Gasthuisweid ligt het Landje van Veldt, een perceel voormalige bollengrond dat in eigendom is gekomen bij Landschap Noord-Holland. In 2022 is ook hier de toplaag afgegraven en het perceel omgevormd tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer twee hectare. De slootkanten zijn afgevlakt. Met deze uitbreiding worden de natuurwaarden langs de Schulpvaart versterkt. Het wandelpad langs een gedeelte van de Zeeweg en het bruggetje over de Schulpvaart maken het mogelijk een ommetje te maken door het gebied, gelegen tussen Zeeweg, Soomerwegh en Brakersweg. Om ook hier een goede overgang van de bebouwde omgeving naar het landelijke gebied te behouden moet de noordzijde van de Brakersweg niet verder worden bebouwd.

Het uitzicht vanaf de Mient, de Duinenboschweg en de Vinkebaan zal mogelijk in de toekomst gaan veranderen als het gebied een andere invulling gaat krijgen. Het gebied Zanderij-Noord behoort tot het buitengebied en de gebruiksfunctie was vroeger tuinbouw. Nu is het gebied vooral in gebruik voor bollenteelt, maar voor hoe lang nog? De intentie is dat het gebied wordt omgezet in duinnatuur, vormgegeven met lage duintjes, ook wel een nollenlandschap genoemd.

Bij het inrichten van voormalig bollenland tot waterrijk natuurgebied is de toplaag afgegraven en zijn de slootkanten afgevlakt.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: juli 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

De bollenteelt op de Zanderij hoeft niet persé te verdwijnen als het biologisch wordt geteeld.

In de loop van de 19e en 20e eeuw heeft de binnenduinrand van Castricum een heel ander aanzien gekregen. Onder andere voor het aanleggen van de spoorbaan Alkmaar-Haarlem werd een groot stuk duin voor het benodigde zand afgegraven. Het open en vlakke gebied tussen de spoorbaan en het Noordhollands Duinreservaat wordt dan ook de Zanderij genoemd. De spoorlijn werd op 1 mei 1867 in gebruik genomen. In 2015 wilde een projectontwikkelaar, in opdracht van Landal Greenparks, een recreatiepark op de Zanderij-Zuid ontwikkelen, maar uiteindelijk moest dat plan worden opgegeven. Het beoogde plangebied is voor een deel eigendom van de provincie Noord-Holland, grenst aan het Noordhollands Duinreservaat en was jaren lang in gebruik als bollenland. In 2016 is de pacht opgezegd en heeft de provincie in 2019 dit deel van de Zanderij ingericht voor natuur. Het uittredende grondwater uit de duinen biedt goede kansen voor de natuur. Vochtige duinvalleien en vochtige binnenduingrasland vormen een mooi entree naar de duinen. Een particulier heeft in een ander deel van dat gebied akkerland aangekocht om daarmee de ontwikkeling van het beoogde recreatiepark tegen te gaan. Ook hier is natuurontwikkeling een optie. De verwachting is dat de bollenvelden hier op termijn zullen verdwijnen.

Met grondeigenaars, grondgebruikers, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden werd medio 2017 gestart met een participatietraject betreffende het gebied Zanderij-Noord. Zanderij-Noord blijft buitengebied, met behoud van rust en ruimte. Om het openkarakter van het gebied te behouden en verrommeling tegen te gaan, lijkt omzetting naar duinnatuur, een nollenlandschap met gebruiksfuncties die daarmee in harmonie zijn, de meest wenselijke optie. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor Zanderij-Noord vastgesteld. Dit kader geeft aan hoe het huidige bollengebied kan worden heringericht tot een natuurgebied. Daarvoor heeft PWN een inrichtingsplan en een (ontwerp)bestemmingsplan laten opstellen. Bij de Provincie Noord-Holland ligt een verzoek om het gebied Zanderij-Noord toe te voegen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Grondeigenaren zullen niet worden onteigend en bij verkoop van hun grond een vergoeding krijgen tegen agrarische grondwaarden. Niet alle grondeigenaren staan te popelen om hier hun agrarische bedrijfsvoering op te geven. Daardoor zal de transformatie van bollenland naar duinnatuur nog wel enige jaren duren. Het standpunt van de Stichting is dat tegenover natuurwaarde de cultuurhistorische waarde van de bollenteelt staat. De bollenteelt op de Zanderij hoeft niet persé te verdwijnen als het biologisch wordt geteeld.

De verwachting is dat in Zanderij-Noord de bollenvelden uiteindelijk
zullen verdwijnen om plaats te maken voor duinnatuur.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: juni 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het gebied achter station Castricum verdient het predicaat ‘Poort naar de duinen’ niet.

Stations die dicht bij natuur- en recreatiegebieden liggen, kunnen beter worden benut als toegangspoort naar het mooie landschap in de Metropoolregio Amsterdam. Slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zijn daarvoor de sleutels. Dit was in 2017 te lezen in de pilot ‘Buitenpoorten’ opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Die visie kwam voor het gebied achter het station van Castricum te laat.

Het Archeologiecentrum Noord-Holland ‘Huis van Hilde’ is een opvallend gebouw, dat deels onder een kunstmatig duin is weggewerkt. Het bovengrondse deel heeft een langwerpige bootvorm, ontleend aan de 9e-eeuwse woonstalhuizen die in de Noord-Hollandse bodem zijn teruggevonden. In het ondergrondse deel worden duizenden archeologische vondsten uit de provincie bewaard en bevindt zich een permanente tentoonstelling die een indruk geeft van archeologisch Noord-Holland, van de vroege prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw is zodanig gelegen waardoor vanaf het perron het zicht op de hoge duinrand zoveel mogelijk behouden kon blijven. De stichting heeft als enige bezwaar gemaakt tegen het plandeel Duynkant naast het Archeologiecentrum. Zij vindt dat het plandeel afbreuk doet aan het uitzicht vanaf het spoorperron op de duinrand. Ondanks dat het bouwplan in een duinachtig milieu is gerealiseerd en tussen de duinen en het dorpscentrum ligt, verdient het gebied het predicaat ‘Poort naar de duinen’  niet. Het is zinloze marketing.
Verdere verdichting van de binnenduinrand is te verwachten op de locatie van de bedrijfsgebouwen van Kapteijn Kaas. Dit bedrijf is verhuisd naar het bedrijventerrein Boekelermeer. De verlaten locatie is door de gemeente Castricum aangewezen als een inbreidingslocatie voor woningbouw, waarvoor plannen zijn ontwikkeld.

 

Het archeologiecentrum en de te hoge bebouwing aan het Westerplein.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: mei 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Omdat de recreatiedruk nu al groot is, is verdere uitbreiding van verblijfsrecreatie in het duingebied niet gewenst.

Voor de gemeente Castricum is recreatie en toerisme een belangrijke pijler van de lokale economie en de recreatieve functie van het duingebied groot.
In de Beheernota 2015-2025 heeft PWN zijn visie en beleidskeuzes voor natuur- en recreatiebeheer voor tien jaar vastgelegd. Een groot deel van het natuurbeheer wordt uitgewerkt en aangestuurd vanuit Natura 2000-beheerplannen. Het PWN tracht de recreatiedruk in de duinen te verminderen door de intensiteit van de duinrecreatie te zoneren. Parkeerterreinen, het Archeologiecentrum Huis van Hilde, uitzichtpunt Papenberg, bezoekerscentrum De Hoep, horecavoorzieningen, watertappunten en speelvelden dragen er toe bij dat de meeste recreanten ervoor kiezen in de binnenduinrand te verblijven.

De Kennemer duincampings hebben niets aan populariteit verloren. Wel hebben aanpassingen plaatsgevonden om de accommodaties ook in de toekomst aan de vraag te laten beantwoorden. Zo bestaan er verschillende kampeer- en logeeraccommodaties en is een betere landschappelijke inpassing nagestreefd. Omdat de recreatiedruk nu al groot is, is verdere uitbreiding van verblijfsrecreatie in het duingebied niet gewenst. Camping Bakkum en het strand zijn voor het autoverkeer bereikbaar via de Zeeweg. De landschappelijke inpassing van de Zeeweg is goed zolang verbreding achterwege blijft. Voor de camping Geversduin hoeft het bestemmingsverkeer niet ver het duingebied in.

Accommodatietype ‘strandhuis’ op Kennemerduincamping Bakkum.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: april 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het weidegebied Zeeveld, het Krochtveld en een terreingedeelte bij De Brabantse Landbouw moeten als restanten van de 19e-eeuwse ontginningsprojecten uit cultuurhistorisch oogpunt behouden blijven.

Het Noordhollands Duinreservaat is eigendom van de provincie en wordt beheerd door het PWN (Puur Water en Natuur, zoals zij zichzelf kenschetst). Er wordt gestreefd naar een natuurlijker en vochtiger duinmilieu. In veel duingedeelten vindt extensieve begrazing plaats ten behoeve van natuurbeheer. In 1829 kocht koning Willem I het duingebied achter Bakkum aan voor ontginningsdoeleinden. Het Koningskanaal langs de Zeeweg en de Diepe Sloot achter Bakkum zijn toen gegraven om de natte duinvalleien te ontwateren en die gebieden voor landbouw en veeteelt geschikt te maken. Het project werd geen succes. In 1903 verkocht prinses Von Wied, een kleindochter van koning Willem I, landgoed Bakkum aan de provincie Noord-Holland. Het door de familie Gevers in de naamloze vennootschap Hollandsche Duinmaatschappij ondergebrachte duinbezit bij Castricum en Heemskerk werd in 1933 aan de provincie verkocht. Het woonhuis van het boerenbedrijf De Brabantse Landbouw bestaat nog. In beide ontginningsgebieden werden in de jaren dertig van de vorige eeuw veel percelen met bos beplant. De overgebleven vlakten zijn rond het einde van de 20e en begin 21e eeuw omgezet tot vochtige duingebieden.

Om de zichtbaarheid van de duinontginning niet verloren te laten gaan zouden enkele van deze agrarische enclaves uit cultuurhistorisch oogpunt behouden moeten blijven. Dit geldt voor het weidegebied Zeeveld, het Krochtveld en een terreingedeelte bij De Brabantse Landbouw.

 

De Brabantse Landbouw werd in 1763 gebouwd in opdracht van de familie Deutz van Assendelft, die het Heemskerker en Castricummmer duingebied in bezit had. Van het boerenbedrijf bestaat alleen het woonhuis nog.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: maart 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Verdere uitbreiding van strandaccommodaties bij Bad Noord is niet gewenst en het Stille Strand moet het karakter van een ‘natuurstrand’ behouden.

Bij Bad Noord heerst door de kleinschaligheid een rustige sfeer. De Grote Veldweg, een onverhard pad vanaf Camping Bakkum naar de strandopgang van Bad Noord, is een aantrekkelijke wandelroute. Verdere uitbreiding van de strandaccommodaties bij Bad Noord moet achterwege blijven om te voorkomen dat Bad Noord met Castricum aan Zee één lang bebouwingslint gaat vormen.

Ten zuiden van Castricum aan Zee, ligt het Stille Strand. De naam zegt het al dat daar volop genoten kan worden van rust en ruimte. Zelfs op een stralende stranddag is het daar relatief rustig. Dit strandgedeelte is aangemerkt als ‘natuurstrand’ en is via een verharde weg tot aan de duinvoet goed te bereiken voor wandelaars en fietsers. Men moet de klim over het duin er voor over hebben.

Het Stille Strand is aangemerkt als ‘natuurstrand’ en dat moet zo blijven.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: februari 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Op uitzonderlijke stranddagen is de parkeercapaciteit voor auto’s bij Castricum aan Zee niet toereikend. Toch is uitbreiding van het parkeerterrein niet gewenst. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol. Het afsluiten van de Zeeweg is dan de juiste maatregel.

Het huidige parkeerterrein, met een capaciteit voor circa 1800 auto’s en motoren, is zeer omvangrijk en een lelijk element in het duinlandschap. Wie het gebied van boven bekijkt, ziet de zeer smalle zeewering met daarachter de duinvallei met het parkeerterrein. We gaan ervan uit dat Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap de kustveiligheid goed in het oog houden. Door de ligging in een duinvallei is de visuele aanblik vanaf het strandplateau op het parkeerterrein beperkt. Wel kan met de aanleg van ‘kunstduinen’ het parkeerterrein vanaf het fietspad langs de Zeeweg beter aan het zicht worden onttrokken. 
Op uitzonderlijke stranddagen is de parkeercapaciteit voor het toestromende autoverkeer niet toereikend. Toch is uitbreiding van het parkeerterrein niet gewenst. Als de parkeerplaats vol is, is het strand ook vol. Het afsluiten van de Zeeweg is dan de juiste maatregel.

Exploitant Cambium Vastgoed B.V. heeft eind december 2021 een omgevingsaanvraag ingediend met het doel om het bestaande parkeerterrein in Castricum aan Zee te herstructureren. De infrastructuur zou op een dusdanige manier worden gewijzigd, dat de doorstroming van auto’s en fietsers wordt verbeterd en tevens gedifferentieerd parkeren mogelijk worden gemaakt. In plaats van per bezoek zou parkeren per tijdseenheid afgerekend kunnen worden. Er zal geen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen plaatsvinden. Het plan bevat wel de intentie om laadpalen te plaatsen voor elektrische auto’s en op het noordwestelijk parkeerterrein carports met 1800 zonnepanelen te plaatsen. Een belangrijke doelstelling is om de bedrijfsvoering energieneutraal te maken. Volgens het plan zullen de loodsen op het terrein worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe loodsen met strandbergingen, werkplaats en kantoor en functies ten behoeve van de exploitatie van het parkeerterrein. Daarnaast zal er een kleinschalige fietsverhuur en een overdekte fietsenstalling gerealiseerd worden. Van al deze plannen is al lang niets meer vernomen.

 

 

Een gedeelte van het parkeerterrein bij Castricum aan Zee.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl