Category: Uncategorized

Standpunt van de maand: april 2024

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Biologische veeteelt verdient de voorkeur. Daarbij hoort een veestapel op maat en een eerlijke prijs voor producten van de boer.

Nieuwbouw van stallen heeft niet altijd te maken met schaalvergroting. Nieuwbouw kan ook nodig zijn als oude stallen niet meer voldoen aan de huidige eisen voor dierwelzijn, arbeidsgemak en bijvoorbeeld om de status van biologische melkveehouderij te kunnen behouden. Voor biologische boeren is duurzaamheid en natuurlijk evenwicht belangrijker dan een intensieve bedrijfsvoering. Daarom wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Duurzame melkveebedrijven presteren economisch beter dan bedrijven die minder groen zijn. Het aantal dieren is afgestemd op de beschikbare grond, zij halen meer voer van eigen land, hoeven minder mest af te voeren en krijgen meer geld voor de melk. Dat blijk uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Extensief zijn is anders dan extensief worden. Verduurzamen kost geld en het ondermijnt in eerste instantie het verdienmodel. Ook moet er voldoende vraag zijn om de duurzamere zuivel te kunnen verkopen. Daar heb je consumenten voor nodig die in de winkel andere keuzes gaan maken. Dat blijft nog achter. Het prijsverschil is een drempel.

De overheden werken mee aan oplossingen om het agrarische landschap in stand te houden. Het stimuleren van biologische landbouw, verbreding van de bedrijfsvoering, zoals het toestaan van minicampings en marktontwikkeling voor streekeigen producten zijn enkele voorbeelden, maar ook het stallen van pensionpaarden. Deze mogelijkheden bieden zeker een aantal bedrijven overlevingskansen. Terwijl totale de landbouwoppervlakte en totaal aantal ‘gewone’ boeren afneemt, groeit het aantal biologische boeren. Het aantal hectare biologische landbouwgrond – vooral in de melkveehouderij – en de biologische consumptie zijn fors toegenomen. De toename versnelt wel, maar niet hard genoeg om de doelstelling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) te halen. In 2030 moet namelijk 15 procent van de totale landbouwgrond en voedselconsumptie biologisch zijn, zo heeft het ministerie zichzelf als doel gesteld. In 2023 lag dat aandeel in de landbouw op 4,5 procent en bij de voedselconsumptie op 3,8 procent. (Bron: CBS en marktonderzoeker GfK).

 

 

Biologische veeteelt, gericht op de binnenlandse markt, verdient de voorkeur.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: maart 2024

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Grondgebonden veehouderij is een gewenste keuze. Voerproductie, mestbehoefte en mestproductie zijn afgestemd op de beschikbare grond en daarmee is de kringloop gesloten.

In een bindend advies van de commissie Grondgebondenheid Melkveehouderij in opdracht van de landbouworganisatie LTO en de Nederlandse Zuivel Organisatie staat dat melkveehouders voldoende eigen grond moeten hebben om zelf voor voer voor hun koeien te kunnen zorgen. Boeren mogen in 2025 nog maar voor een derde van de eiwitten die de melkkoeien nodig hebben, afhankelijk zijn van de diervoederindustrie. Melkveehouders die te weinig grond hebben, moeten buurtcontracten sluiten met boeren binnen een straal van twintig kilometer om zo in de behoefte aan voldoende eiwitrijke gewassen te kunnen voorzien. Zo hoeft er minder soja- en palmproducten te worden geïmporteerd. Daarmee kan de stikstof- en CO2-uitstoot enorm terug worden teruggedrongen.

Kringlooplandbouw is noodzakelijk om te komen tot minder overlast van broeikasgassen, geur, stikstof en gewasbeschermingsmiddelen. Kringlooplandbouw is er ook op gericht om verspilling in de voedselproductie tegen te gaan. Het gaat niet alleen om een zo hoog mogelijke productie, maar juist ook om grondstoffen zoveel mogelijk ‘uit de kringloop’ te betrekken. Voor kringlooplandbouw is de grootte van de veestapel van essentieel belang: koeien, varkens en kippen zijn nodig om de cirkel rond te krijgen. Voldoende weidegronden om de koeien te kunnen laten grazen en een kleinere veestapel die qua omvang en milieubelasting past in Nederland is niet alleen goed voor mens en natuur, maar ook voor die van de dieren.

Met weidegang hebben de dieren de ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen, zitten beter in hun vel en hebben minder stress. Bovendien wordt daarmee een bijdrage geleverd aan de ‘aankleding’ van het landschap. Met meer Nederlandse producten in de schappen en tegen een betere productieprijs kunnen de kringloopboer en de circulaire landbouw de toekomst hebben.

Dierwelzijn in de veehouderij

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: februari 2024

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Verbetering van de biodiversiteit en belevingswaarde van het agrarisch gebied zijn alleen mogelijk met minder intensieve veehouderij. Hoe realistisch is schaalverkleining? Laten wij beginnen te stoppen met schaalvergroting.

Zuivelcoöperatie Friesland-Campina liet eind 2019 weten dat 83 procent van de aangesloten melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toepast. De weidepremies die zuivelondernemingen aan boeren geven zijn van belang om koeien zichtbaar te houden in Nederlandse landschap. De bereidheid van de consument om daar iets extra’s voor te betalen geeft een extra stimulans. In de gemeente Castricum, net als in andere gemeenten in Noord-Holland, ligt het percentage weidegang hoger. Volgens het CBS ligt het aandeel bedrijven met beweiding in Noord-Holland op 90 procent.

Koeien in de wei, dat zien we graag, maar is dit in het belang van de mens, de koe of de natuur? Koeien in de wei leveren stikstof op in de atmosfeer. Dat levert stikstofneerslag op in natuurgebieden, waardoor er maatregelen genomen moeten worden. In een loop- en ligboxenstal worden deze uitlaatgassen afgevangen. De Wageningen Universiteit en Research voorspelt echter de komende jaren een dalende trend in het aantal koeien in de wei. Grotere bedrijven met meer dan 250 koeien verdringen bescheidenere bedrijven. Bij toenemende bedrijfsgrootte is weidegang lastiger in te passen in de bedrijfsvoering. De dieren verblijven veelal in een loop- en ligboxenstal met in het gunstige geval achter de boerderij een huiskavel voor een uitloopmogelijkheid naar buiten. Het gras op de verder gelegen weidepercelen wordt gemaaid en aan de koeien op stal gevoerd. Door het gras te maaien is de grasopbrengst hoger omdat niets door vertreding en bevuiling verloren gaat. Er worden grassoorten ingezaaid die een grotere grasopbrengst opleveren. Dit wordt wel grasakkerbouw genoemd en brengt verschraling van de natuurwaarden met zich mee. De wintervoorraad gras wordt opgeslagen in grote ronde balen, stevig verpakt in plastic, of bewaard in langwerpige kuilen die worden afgedekt met plastic met daarop een laag zand of autobanden. Het zal niet eenvoudig zijn, maar meer biodiversiteit en hogere landschappelijke kwaliteit kan dus alleen verkregen worden met schaalverkleining, dat wil zeggen, kleinere veestapel per bedrijf, meer kruidenrijke graslanden voor insecten en een gunstige grondwaterstand voor een gezonder bodemleven. Insecten en een gezond bodemleven zijn onmisbaar voor de weidevogelpopulatie. Wie zal de boer daarvoor betalen?

 

Koeien in de wie zien we graag, maar veel koeien in de wei, is dat wel in het belang van de mens, de koe of de natuur?

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: januari 2024

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

In Uitgeest bestaan mooie doorzichten die gekoesterd moeten worden.

Uitgeest is een compact gebouwd dorp met weinig opgaande begroeiing, maar met een sfeervolle oude kern. Tot de mooie doorzichten behoren het uitzicht van verschillende kanten op de molens De Kat en De Dog, de doorzichten bij de sluis met ophaalbrug aan de Meldijk en het uitzicht vanaf de Lagendijk op het landelijke gebied met de Tweede Broekermolen. Vanaf de oeverparken Dorregeest en Zwaansmeer kan het Uitgeestermeer worden overzien. Aan de westkant is de Dije als restant van de noordelijke geulboog van het Oer-IJ van grote natuurhistorische en landschappelijke waarde. Deze wordt gekruist door de Uitgeesterweg uit Castricum. In dit gebied ligt ook de eeuwenoude eendenkooi Van der Eng.
Als de plannen eertijds van de gemeente Uitgeest waren doorgegaan zou de eendenkooi nu omringd zijn door een woonwijk. De kooi wordt beheerd door Landschap Noord-Holland. Enkele keren per jaar kan er ingetekend worden voor een excursie.

Aan de noordwestzijde van Uitgeest ligt de Koogdijk vanwaar tijdens een wandeling van het landelijke gebied genoten kan worden.

Uitzicht vanaf de dorpsrand op de molens De kat en De Dog.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: december 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

De Woude is een mooie plek die we moeten koesteren. Wel behoeft de voormalige scheepswerf een opknapbeurt of een herinrichting.

De Westwouderpolder is een eiland aan de oostkant van het Alkmaardermeer met de kernen De Woude en Stierop aan de rand van de polder op en langs een dijk. Uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan.
Omstreeks 1630 werd bij de droogmaking van de Schermeer (Schermer) de Markervaart gegraven, om overtollig water te kunnen afvoeren. De nog niet bedijkte Westwouderpolder kwam hierdoor los te liggen van de Oostwouderpolder. Met een hoger waterpeil in de Schermerboezem waarvan ook het Alkmaarder- en Uitgeestermeer deel uitmaken was het in de 17e eeuw noodzakelijk de polders rondom te bedijken. Zo ook de Westwouderpolder. Een overzetpont onderhoudt de verbinding met de vaste wal. Sinds januari 2014 is de pont in beheer bij de gemeente Castricum. Een vaste brugverbinding wordt door de bewoners niet gewenst.

De direct aan het water gelegen camping De Woude maakt deel uit van de informele sfeer die de kern De Woude uitstraalt. De voormalige scheepswerf behoeft een opknapbeurt of zou moeten worden heringericht. De verderop gelegen bebouwing aan de Stierop ademt ook een sfeer van landelijkheid, ondanks de aanwezigheid van een groot agrarisch bedrijf. Om de Westwouderpolder kan een anderhalf uur durende wandeling worden gemaakt.

(Voormalige) Jachtwerf ’t Kombof.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: november 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Woningbouw in Akersloot zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee smalle strandwallen met daartussen een smalle strandvlakte zichtbaar te houden.

Akersloot is ontstaan op twee smalle strandwallen die in het noorden samenkomen. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de strandwal Boekel-Akersloot-Uitgeest al tussen 2400 en 1900 v. Chr. werd bewoond. Woningbouw zou alleen op de strandwallen moeten plaatsvinden om de aardkundige verschijning van de twee smalle strandwallen met daartussen een smalle strandvlakte (Binnengeesterpolder) zichtbaar te houden. Het resterend zuidelijk deel van de Binnengeesterpolder aan de Sluisweg en het noordelijk deel  vanaf de Roemersdijk zouden niet bebouwd moeten worden. Om in de woningbehoefte te voorzien wordt nog op de strandwal gebouwd en is er nog enige ruimte aan de westrand van de westelijke strandwal. Er moeten wel doorzichten naar het buitengebied overblijven.

Op de luchtfoto uit 1957 tekenen de akkers op de twee strandwallen zich duidelijk af. In de daartussen gelegen voormalige strandvlakte liggen de weidegronden.

Opvallend is dat de westzijde van de westelijke strandwal nauwelijks opgaande begroeiing heeft. Hier zijn wel restanten te vinden van hagen die vroeger de zandige akkers tegen verstuiving moesten beschermen. Het Kerkmeer ligt verscholen achter de woonbebouwing, maar is wel te overzien vanaf een steiger aan het einde van de woonstraat Kerkemeer en een klein parkje aan de Waterzijde. Na de bouw van een wijkje met luxe woningen is de bereikbaarheid van en het uitzicht op het Achter-Kerkmeer verbeterd.

 

Karakteristiek zijn de hagen die vroeger de gewassen op de zandige akkers op de strandwal tegen wind en overstuiving moesten beschermen.

 

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: oktober 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

In de smalle ruimte tussen Limmen en Castricum ligt de Schulpvaart, een overblijfsel van de Oer-IJ Delta. Om de landschappelijke en de natuurwaarden te behouden moet deze zone open en groen blijven.

Vroeger lagen de akkers op de strandwal en werd alleen daarop gebouwd. Later zijn aan de oostkant van Limmen buiten de strandwal woonwijken gebouwd in de Groot-Limmerpolder. Deze stammen uit de tijd, dat de bollenvelden op de strandwal nog te duur waren om aan te kopen voor woningbouw. Landschappelijk gezien is bouwen buiten de strandwal een slechte ontwikkeling geweest. Het effect is wel verzacht met het aanbrengen van groenvoorzieningen.
Richting Heiloo vormt de Oosterzij een open rand naar de strandvlakte, vergelijkbaar met de Westerweg aan de westzijde. Aan de Zuideinderweg staat een zeer opvallende ‘beeldvervuiler’. Het is de grote lichtgroene loods die pontificaal oprijst voor het landelijke decor met het kerkje aan de Zuidkerkenlaan. Deze situatie bestaat al heel lang. Een groensingel om de loods zal een belangrijke kwaliteitsverbetering van het dorpssilhouet opleveren. Op het voorterrein van de loods staat sinds 2023 een kleine molen, gebouwd op een molenschuur. Het is een verkleinde versie van meelmolen De Mol die elders in Limmen stond en in 1916 is afgebrand.
Aan de zuidzijde van Uitgeesterweg moet verdere bebouwing worden uitgesloten om de doorzichten die hier nog aanwezig zijn te behouden. In de smalle ruimte tussen Limmen en Castricum ligt de Schulpvaart, een overblijfsel van de Oer-IJ Delta. Deze groene zone maakt deel uit van de Schoonwatervallei, de noordelijke natuurverbinding naar het Alkmaardermeer. Om de landschappelijke en de natuurwaarden moet ook die zone vrij blijven van bebouwing.

De smalle ruimte tussen Limmen en Castricum moet open en groen blijven.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: september 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Vanuit aardkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de openheid aan de westzijde van de Westerweg te behouden.

De westkant van Limmen wordt grotendeels begrensd door de Westerweg, die voornamelijk aan de oostzijde is bebouwd. Aan de westzijde bestaat veel openheid met onder andere enkele (voormalige) boerderijen die een functionele relatie met de lager gelegen weidegronden in de strandvlakte hadden of nog hebben. De doorzichten maken de overgang van de strandwal naar de voormalige strandvlakte beleefbaar.

In 2005 hebben de gemeenten Castricum en Heiloo en de provincie Noord-Holland de bestuursovereenkomst Wonen in het Groen en A9 Heiloo/Limmen ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over woningbouw in het gebied, de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A9 en de ontwikkeling van natuur en recreatie. Het project Zandzoom voorziet in nieuwe landelijke woonmilieus op de strandwal tussen Heiloo en Limmen en zal uit 2000-2400 woningen bestaan.

Op het grondgebied van de gemeente Castricum betreft het 500-600 woningen die aan de west- en noordzijde van Limmen zullen worden gebouwd. Om enig tegenwicht te bieden tegen de ‘verstening’ is in het plan een west-oost verlopende groenstrook opgenomen, waarvan onder andere het terrein van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood deel uitmaakt.
Vanuit aardkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de openheid aan de westzijde van de Westerweg te behouden.

Het open karakter aan de westzijde van de Westerweg.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: augustus 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Om het zicht vanuit de dorpskern Castricum op het buitengebied te behouden mogen doorzichten, waar die nog bestaan, niet worden dicht gebouwd.

Het landschapspark Hendriksveld aan de oostzijde van Castricum is ruim voorzien van doorzichten en vormt een goede overgang van de bebouwde omgeving naar het landelijke gebied. Het landschapspark is zowel voor wandelaars als fietsers goed ontsloten. Andere groene uitloopgebieden voor wandelaars liggen langs de Provincialeweg en langs de Schulpvaart. Langs de Schulpvaart ligt de waterberging Gasthuisweid. Het is in eigendom bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij hevige regenval stroomt het gebied vol, zodat andere gebieden droog blijven. Grenzend aan de Gasthuisweid ligt het Landje van Veldt, een perceel voormalige bollengrond dat in eigendom is gekomen bij Landschap Noord-Holland. In 2022 is ook hier de toplaag afgegraven en het perceel omgevormd tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer twee hectare. De slootkanten zijn afgevlakt. Met deze uitbreiding worden de natuurwaarden langs de Schulpvaart versterkt. Het wandelpad langs een gedeelte van de Zeeweg en het bruggetje over de Schulpvaart maken het mogelijk een ommetje te maken door het gebied, gelegen tussen Zeeweg, Soomerwegh en Brakersweg. Om ook hier een goede overgang van de bebouwde omgeving naar het landelijke gebied te behouden moet de noordzijde van de Brakersweg niet verder worden bebouwd.

Het uitzicht vanaf de Mient, de Duinenboschweg en de Vinkebaan zal mogelijk in de toekomst gaan veranderen als het gebied een andere invulling gaat krijgen. Het gebied Zanderij-Noord behoort tot het buitengebied en de gebruiksfunctie was vroeger tuinbouw. Nu is het gebied vooral in gebruik voor bollenteelt, maar voor hoe lang nog? De intentie is dat het gebied wordt omgezet in duinnatuur, vormgegeven met lage duintjes, ook wel een nollenlandschap genoemd.

Bij het inrichten van voormalig bollenland tot waterrijk natuurgebied is de toplaag afgegraven en zijn de slootkanten afgevlakt.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Standpunt van de maand: juli 2023

Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

De bollenteelt op de Zanderij hoeft niet persé te verdwijnen als het biologisch wordt geteeld.

In de loop van de 19e en 20e eeuw heeft de binnenduinrand van Castricum een heel ander aanzien gekregen. Onder andere voor het aanleggen van de spoorbaan Alkmaar-Haarlem werd een groot stuk duin voor het benodigde zand afgegraven. Het open en vlakke gebied tussen de spoorbaan en het Noordhollands Duinreservaat wordt dan ook de Zanderij genoemd. De spoorlijn werd op 1 mei 1867 in gebruik genomen. In 2015 wilde een projectontwikkelaar, in opdracht van Landal Greenparks, een recreatiepark op de Zanderij-Zuid ontwikkelen, maar uiteindelijk moest dat plan worden opgegeven. Het beoogde plangebied is voor een deel eigendom van de provincie Noord-Holland, grenst aan het Noordhollands Duinreservaat en was jaren lang in gebruik als bollenland. In 2016 is de pacht opgezegd en heeft de provincie in 2019 dit deel van de Zanderij ingericht voor natuur. Het uittredende grondwater uit de duinen biedt goede kansen voor de natuur. Vochtige duinvalleien en vochtige binnenduingrasland vormen een mooi entree naar de duinen. Een particulier heeft in een ander deel van dat gebied akkerland aangekocht om daarmee de ontwikkeling van het beoogde recreatiepark tegen te gaan. Ook hier is natuurontwikkeling een optie. De verwachting is dat de bollenvelden hier op termijn zullen verdwijnen.

Met grondeigenaars, grondgebruikers, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden werd medio 2017 gestart met een participatietraject betreffende het gebied Zanderij-Noord. Zanderij-Noord blijft buitengebied, met behoud van rust en ruimte. Om het openkarakter van het gebied te behouden en verrommeling tegen te gaan, lijkt omzetting naar duinnatuur, een nollenlandschap met gebruiksfuncties die daarmee in harmonie zijn, de meest wenselijke optie. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor Zanderij-Noord vastgesteld. Dit kader geeft aan hoe het huidige bollengebied kan worden heringericht tot een natuurgebied. Daarvoor heeft PWN een inrichtingsplan en een (ontwerp)bestemmingsplan laten opstellen. Bij de Provincie Noord-Holland ligt een verzoek om het gebied Zanderij-Noord toe te voegen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Grondeigenaren zullen niet worden onteigend en bij verkoop van hun grond een vergoeding krijgen tegen agrarische grondwaarden. Niet alle grondeigenaren staan te popelen om hier hun agrarische bedrijfsvoering op te geven. Daardoor zal de transformatie van bollenland naar duinnatuur nog wel enige jaren duren. Het standpunt van de Stichting is dat tegenover natuurwaarde de cultuurhistorische waarde van de bollenteelt staat. De bollenteelt op de Zanderij hoeft niet persé te verdwijnen als het biologisch wordt geteeld.

De verwachting is dat in Zanderij-Noord de bollenvelden uiteindelijk
zullen verdwijnen om plaats te maken voor duinnatuur.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google