Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het weidegebied Zeeveld, het Krochtveld en een terreingedeelte bij De Brabantse Landbouw moeten als restanten van de 19e-eeuwse ontginningsprojecten uit cultuurhistorisch oogpunt behouden blijven.

Het Noordhollands Duinreservaat is eigendom van de provincie en wordt beheerd door het PWN (Puur Water en Natuur, zoals zij zichzelf kenschetst). Er wordt gestreefd naar een natuurlijker en vochtiger duinmilieu. In veel duingedeelten vindt extensieve begrazing plaats ten behoeve van natuurbeheer. In 1829 kocht koning Willem I het duingebied achter Bakkum aan voor ontginningsdoeleinden. Het Koningskanaal langs de Zeeweg en de Diepe Sloot achter Bakkum zijn toen gegraven om de natte duinvalleien te ontwateren en die gebieden voor landbouw en veeteelt geschikt te maken. Het project werd geen succes. In 1903 verkocht prinses Von Wied, een kleindochter van koning Willem I, landgoed Bakkum aan de provincie Noord-Holland. Het door de familie Gevers in de naamloze vennootschap Hollandsche Duinmaatschappij ondergebrachte duinbezit bij Castricum en Heemskerk werd in 1933 aan de provincie verkocht. Het woonhuis van het boerenbedrijf De Brabantse Landbouw bestaat nog. In beide ontginningsgebieden werden in de jaren dertig van de vorige eeuw veel percelen met bos beplant. De overgebleven vlakten zijn rond het einde van de 20e en begin 21e eeuw omgezet tot vochtige duingebieden.

Om de zichtbaarheid van de duinontginning niet verloren te laten gaan zouden enkele van deze agrarische enclaves uit cultuurhistorisch oogpunt behouden moeten blijven. Dit geldt voor het weidegebied Zeeveld, het Krochtveld en een terreingedeelte bij De Brabantse Landbouw.

 

De Brabantse Landbouw werd in 1763 gebouwd in opdracht van de familie Deutz van Assendelft, die het Heemskerker en Castricummmer duingebied in bezit had. Van het boerenbedrijf bestaat alleen het woonhuis nog.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl