Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Omdat de recreatiedruk nu al groot is, is verdere uitbreiding van verblijfsrecreatie in het duingebied niet gewenst.

Voor de gemeente Castricum is recreatie en toerisme een belangrijke pijler van de lokale economie en de recreatieve functie van het duingebied groot.
In de Beheernota 2015-2025 heeft PWN zijn visie en beleidskeuzes voor natuur- en recreatiebeheer voor tien jaar vastgelegd. Een groot deel van het natuurbeheer wordt uitgewerkt en aangestuurd vanuit Natura 2000-beheerplannen. Het PWN tracht de recreatiedruk in de duinen te verminderen door de intensiteit van de duinrecreatie te zoneren. Parkeerterreinen, het Archeologiecentrum Huis van Hilde, uitzichtpunt Papenberg, bezoekerscentrum De Hoep, horecavoorzieningen, watertappunten en speelvelden dragen er toe bij dat de meeste recreanten ervoor kiezen in de binnenduinrand te verblijven.

De Kennemer duincampings hebben niets aan populariteit verloren. Wel hebben aanpassingen plaatsgevonden om de accommodaties ook in de toekomst aan de vraag te laten beantwoorden. Zo bestaan er verschillende kampeer- en logeeraccommodaties en is een betere landschappelijke inpassing nagestreefd. Omdat de recreatiedruk nu al groot is, is verdere uitbreiding van verblijfsrecreatie in het duingebied niet gewenst. Camping Bakkum en het strand zijn voor het autoverkeer bereikbaar via de Zeeweg. De landschappelijke inpassing van de Zeeweg is goed zolang verbreding achterwege blijft. Voor de camping Geversduin hoeft het bestemmingsverkeer niet ver het duingebied in.

Accommodatietype ‘strandhuis’ op Kennemerduincamping Bakkum.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl