Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt:

Vanuit aardkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de openheid aan de westzijde van de Westerweg te behouden.

De westkant van Limmen wordt grotendeels begrensd door de Westerweg, die voornamelijk aan de oostzijde is bebouwd. Aan de westzijde bestaat veel openheid met onder andere enkele (voormalige) boerderijen die een functionele relatie met de lager gelegen weidegronden in de strandvlakte hadden of nog hebben. De doorzichten maken de overgang van de strandwal naar de voormalige strandvlakte beleefbaar.

In 2005 hebben de gemeenten Castricum en Heiloo en de provincie Noord-Holland de bestuursovereenkomst Wonen in het Groen en A9 Heiloo/Limmen ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over woningbouw in het gebied, de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A9 en de ontwikkeling van natuur en recreatie. Het project Zandzoom voorziet in nieuwe landelijke woonmilieus op de strandwal tussen Heiloo en Limmen en zal uit 2000-2400 woningen bestaan.

Op het grondgebied van de gemeente Castricum betreft het 500-600 woningen die aan de west- en noordzijde van Limmen zullen worden gebouwd. Om enig tegenwicht te bieden tegen de ‘verstening’ is in het plan een west-oost verlopende groenstrook opgenomen, waarvan onder andere het terrein van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood deel uitmaakt.
Vanuit aardkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang om de openheid aan de westzijde van de Westerweg te behouden.

Het open karakter aan de westzijde van de Westerweg.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl