Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Om het zicht vanuit de dorpskern Castricum op het buitengebied te behouden mogen doorzichten, waar die nog bestaan, niet worden dicht gebouwd.

Het landschapspark Hendriksveld aan de oostzijde van Castricum is ruim voorzien van doorzichten en vormt een goede overgang van de bebouwde omgeving naar het landelijke gebied. Het landschapspark is zowel voor wandelaars als fietsers goed ontsloten. Andere groene uitloopgebieden voor wandelaars liggen langs de Provincialeweg en langs de Schulpvaart. Langs de Schulpvaart ligt de waterberging Gasthuisweid. Het is in eigendom bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij hevige regenval stroomt het gebied vol, zodat andere gebieden droog blijven. Grenzend aan de Gasthuisweid ligt het Landje van Veldt, een perceel voormalige bollengrond dat in eigendom is gekomen bij Landschap Noord-Holland. In 2022 is ook hier de toplaag afgegraven en het perceel omgevormd tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer twee hectare. De slootkanten zijn afgevlakt. Met deze uitbreiding worden de natuurwaarden langs de Schulpvaart versterkt. Het wandelpad langs een gedeelte van de Zeeweg en het bruggetje over de Schulpvaart maken het mogelijk een ommetje te maken door het gebied, gelegen tussen Zeeweg, Soomerwegh en Brakersweg. Om ook hier een goede overgang van de bebouwde omgeving naar het landelijke gebied te behouden moet de noordzijde van de Brakersweg niet verder worden bebouwd.

Het uitzicht vanaf de Mient, de Duinenboschweg en de Vinkebaan zal mogelijk in de toekomst gaan veranderen als het gebied een andere invulling gaat krijgen. Het gebied Zanderij-Noord behoort tot het buitengebied en de gebruiksfunctie was vroeger tuinbouw. Nu is het gebied vooral in gebruik voor bollenteelt, maar voor hoe lang nog? De intentie is dat het gebied wordt omgezet in duinnatuur, vormgegeven met lage duintjes, ook wel een nollenlandschap genoemd.

Bij het inrichten van voormalig bollenland tot waterrijk natuurgebied is de toplaag afgegraven en zijn de slootkanten afgevlakt.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl