Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Het landschap verdient een volwaardige plek in het omgevingsbeleid. En goede balans tussen economische groei en leefbaarheid is goed voor mens, plant en dier.

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is het Nederlandse landschap radicaal veranderd en het verandert nog steeds. Veel mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van landschapselementen, openheid, vergezichten, bomen, vogels en insecten, én over alle nieuwe toevoegingen aan het landschap, zoals windmolens, zonneparken, distributiecentra en datacenters. Ook de voortgaande verstedelijking legt druk en claims op het landschap.

Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en functies, van landschapsbehoud versus landschapsontwikkeling. Om de grote ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en de heroriëntatie van de landbouw te kunnen verwezenlijken is een ‘landschapsinclusief’ omgevingsbeleid nodig. De kwaliteit van het landschap verdient meer aandacht. Het landschap is immers een publiek goed en een publiek belang; het Nederlandse landschap is van iedereen. Landschapsinclusief omgevingsbeleid kan ervoor zorgen dat landschapskwaliteit volwaardig en expliciet meegewogen wordt bij de planning en uitvoering van projecten. Doelen voor energietransitie, landbouw, verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteit vergen ingrepen die op gebiedsniveau vaak goed zijn te combineren. Combineren van functies leidt tot meervoudig ruimtegebruik en daarmee tot ruimtebesparing en dat kan leiden tot een als mooier ervaren landschap. Naast de economische waarde en landschapskwaliteit is ook het behoud van erfgoed van belang.

Dit alles bepaalt het karakter, de identiteit van een gebied, waardoor het zich onderscheidt van andere gebieden. Van belang is dat er voortdurend gestreefd wordt naar een balans tussen economische groei en leefbaarheid, goed voor mens, plant en dier. Voor een gezonde leefomgeving is de aanwezigheid van natuur en biodiversiteit een voorwaarde.

 

 

De loodsen aan de dorpsrand van Limmen
vormen een voorbeeld van slechte
landschappelijke inpassing.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl