Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

De uitstoot van stikstof moet omlaag. Niet alleen veehouders maar ook industrieën, verkeer en burgers moeten daaraan bijdragen.

In 2019 is de stikstofproblematiek volop in de belangstelling komen te staan. Op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden overheden toestemming geven voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden, waarbij stikstof werd uitgestoten, bijvoorbeeld de aanleg van een weg. Gangbaar was om een voorschot te nemen op compensatie in de toekomst. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels. De regeling was veel te vrijblijvend waardoor het natuurgebieden niet voldoende bescherming bood. Het PAS kon daardoor niet langer als basis worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Nu moet van tevoren worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

Aan de ene kant is stikstof een belangrijke bouwsteen van eiwitten, essentieel voor de voedselproductie. Tegelijkertijd kan een teveel aan stikstof schadelijk zijn voor de gezondheid (fijnstof) en het milieu (vermesting en verzuring). Brandnetels en grassen doen het er goed op, maar bij een overschot aan stikstof overwoekeren ze de kwetsbare natuur in van oorsprong voedselarme natuurgebieden, zoals de duinen, heide en hoogveen. Daarom moet de uitstoot van stikstof omlaag. Daar moeten boeren, industrieën, verkeer en burgers aan bijdragen.

Verdeling neerslag stikstof in Nederland naar sector in 2018. Bron: compendium leefomgeving/rapport-Remkes/agrimatie.nl

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl