Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Als de zoetwaterbel in het duinmassief is hersteld, kan het kwelwater via duinrellen zowel natuurgebieden alsook de vijvers in de woonwijken van Castricum van schoon duinwater voorzien.

Tegenwoordig wordt voor de drinkwatervoorziening geen grondwater meer onttrokken uit de duinen, maar in de kanalen voorgezuiverd IJsselmeerwater ingelaten, om voor een laatste zuivering in de zandbodem te infiltreren en daarna te worden opgepompt. Daardoor kan de zoetwaterbel in het duingebied zich herstellen en in de toekomst de motor vormen achter veranderingen in het achterland.

De groeiende hoeveelheid zoet water maakt niet alleen de terugkeer van streekeigen unieke flora mogelijk, maar heeft ook een uiterst belangrijke strategische functie. In tijden van rampspoed, wanneer het zoete IJsselmeerwater door wat voor oorzaak dan ook niet bruikbaar is om drinkwater van te maken, biedt het Castricumse duingebied de mogelijkheid de Noord-Hollandse bevolking toch van drinkwater te blijven voorzien. De drinkwatermaatschappij PWN heeft namelijk bronnen aangelegd om deze voorraad drinkwater in tijden van nood te kunnen winnen.

In het verleden is in de duinrand veel zand afgegraven. De Zanderij leverde het zand voor het talud onder de spoorlijn en het duinmeer bij Bakkum het zand voor de robuuste op- en afritten naar het viaduct over het spoor tussen Bakkum en Limmen. Aangevoerd zand kan de opslagcapaciteit van water in de duinen weer doen toenemen. Het ‘zandbankieren’ (opspuiten van zand voor de kustverdediging) is daarvoor een mogelijkheid, waarbij de wind het transport regelt. Veel meer regenwater blijft dan binnen het duinmassief opgeslagen.

Het regenwater zakt in de zandige bodem en stroomt langzaam naar de polders en naar de zee.

Duinrellen kunnen het grondwaterniveau aan de duinzoom reguleren, zodat overlast door een te hoge grondwaterstand wordt voorkomen. Als de zoetwaterbel in het duinmassief is hersteld, kan het kwelwater via duinrellen zowel natuurgebieden alsook de vijvers in de woonwijken van Castricum van schoon water voorzien. Zolang er vanaf mei/juni nog water vanuit het Alkmaardermeer, via de Schulpvaart, moet worden aangevoerd om de vijvers in de woonwijken door te spoelen en droogte in de duinrandpolders te voorkomen, is het bovenstaande een wensgedachte.

 

Reageren? Stuur een mail naar secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl