Door de Stichting is de informatiebundel ‘Gekende landschappen’ tot stand gebracht. Deze informatiebundel kan geraadpleegd en gedownload worden vanaf de website. Maandelijks wordt uit deze bundel een standpunt gelicht met een toelichtende beschrijving. Lezers worden van harte uitgenodigd op onderstaand standpunt te reageren. Onderaan de rubriek wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.

Het standpunt van de maand luidt: 

Natuurnetwerken, groot en klein, zijn belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren. De provincie moet er alles aan doen om samen met andere partijen het volledige natuurnetwerk in 2028 in Noord-Holland gerealiseerd te hebben.

De kwaliteit van de natuur staat onder grote druk door mestoverschotten, verdroging, versnippering en stikstofneerslag. Ook wordt het steeds drukker in de duinen. Dat zorgt voor verstoring van duinplanten en -dieren. Maar ook bezoekers ervaren minder rust en stilte. We komen ruimte tekort en de balans groeit scheef.

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in ons hele land en biedt deels antwoord op deze problemen. Natuurnetwerken, groot en klein, zijn belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren. Natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn bieden dieren en planten meer kansen om soortgenoten te ontmoeten en meer ruimte om voedsel te zoeken. Het natuurnetwerk omvat een aantal grote bestaande natuurgebieden, natuurterreinen en landbouwgronden. Het overheidsstreven was erop gericht dat het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur genoemd) in 2018 gerealiseerd zou zijn, maar met een terugtredende overheid en bezuinigingen is dat doel niet gehaald. Het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland is een taak van de provincies geworden. De ambitie is dat dit uiterlijk in 2028 gerealiseerd zal zijn. Grote delen van het Natuurnetwerk Nederland zijn ook onderdeel van het Europese natuurnetwerk Natura 2000, waaronder het Noordhollands Duinreservaat. De natuur in Noord-Holland bestaat, op de grote natuurgebieden na, uit vele kleine losse snippers. Om hierin meer samenhang te krijgen, werkt de provincie Noord-Holland samen met waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, agrariërs, Nederlandse Spoorwegen, recreatieschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Er zijn veel agrarische gronden tot natuurgebieden omgevormd en verbindingszones tot stand gebracht. Een voorbeeld daarvan is de aaneen geschakelde natuurgebieden van de Stichting De Hooge Weide in de Castricummerpolder.

Planten en dieren die van oudsher in de streek thuishoren, vormen een onderdeel van de regionale identiteit en daarmee een zeer belangrijk uitgangspunt voor landschapsontwikkeling. Het samenvoegen van al deze puzzelstukken, de zogeheten ontsnippering, was vooral in de afgelopen jaren de grote opgave, maar is nog niet voltooid.

 

Voormalige agrarische percelen in de Castriucmmerpolder die nu een aaneen geschakeld natuurgebied vormen en deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl