Zanderij-Noord Castricum

De gemeente Castricum, de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN trekken samen op om van de Zanderij Noord een natuurgebied te maken met ook een recreatieve functie. Maart 2021 zijn de Werkgroep Oud-Castricum en de Stichting uitgenodigd voor een eerste online presentatie van de plannen. De plannen zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De bollengrond zal 30 cm worden afgegraven. Bestaande, harde (historische) wegen blijven intact. Er komen wandelpaden en het gehele gebied wordt duinkaartplichtig. De huidige in de duinrand gelegen parkeerplaats wordt verplaatst naar de Duinenboschweg.

Het project wordt gefinancierd uit fondsen die het elektriciteit-transportbedrijf TENNET vult als compensatie voor de kap van 9,2 hectare bos in verband met de bouw van een transformatorstation bij Beverwijk.

De Stichting is vertegenwoordigd in de Kerngroep Zanderij-Noord. Op 19 november 2021 stond het Ruimtelijke Kader Zanderij-Noord voor de raadscommissie geagendeerd. De visie ‘Binnenduinrandnatuur’ van Bureau Bosch Slabbers was daarvoor leidend. Een vertegenwoordiger van de Stichting Duinbehoud heeft mede namens onze Stichting en de Werkgroep Oud-Castricum ingesproken en gepleit voor natuurontwikkeling. Ook heeft de Stichting een zienswijze ingediend om een aantal onderdelen van het plan te verduidelijken.

Op 17 december 2021 heeft een grote meerderheid van de gemeenteraad gekozen voor deze natuurontwikkeling in het gebied Zanderij-Noord. PWN gaat een inrichtingsplan en een ontwerpbestemmingsplan ontwikkelen. Het college heeft de Provincie Noord-Holland verzocht de relevante delen van het gebied Zanderij-Noord toe te voegen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Hierdoor krijgt het extra bescherming. Inmiddels is de provincie daarmee akkoord gegaan. Grondeigenaren zullen niet worden onteigend. Bij verkoop van hun grond krijgen zij een marktconforme vergoeding krijgen op basis van de agrarische grondwaarde. Er komt geen extra ruimte voor woningbouw.

Informatie gemeente Castricum: https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/zanderij-noord