Hoe ziet Noord-Holland er in 2050 uit?

Juli 2023

Link naar provinciaal document:  https://www.mnh.nl/wp-content/uploads/sites/15/2023/05/Visie-Noord-Holland-2050.pdf

Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland,  bepleit het in stand houden van de Bijzondere Provinciale Landschappen.
“Gebieden deze status geven, blijkt een goed instrument. De leefomgeving verdient bescherming, dus provincie, blijf investeren in onderhoud en handhaving. Stop met niet-biologische bollenteelt in de duinstrook. Zorg in de droogmakerijken voor natuurinclusieve landbouw en flexibel peilbeheer in de veenweidegebieden. Investeer in landschap rond het eiland Wieringen en versoepel de overgang tussen zoet en zout. Geen zonneatollen waar ze zijn gepland op de allerslechtst denkbare plek, het foerageergebied van de toppereend”.
In de Gooi- en Vechtstreek behoeven waterpeil en -kwaliteit verbetering en in z’n algemeenheid geldt dat natuur en biodiversiteit rond dorpen en steden versterkt moeten worden. “Waar dat gebeurt zijn mensen gelukkiger, gezonder en worden ze bewezen ouder”, aldus Akkerman. Met dit initiatief hebben de samenwerkende terreinbeherende organisaties een voorschot genomen op het vervolgproces. De ontwikkelingen in het buitengebied staan niet stil. Sterker nog, er staat de komende tijd veel te gebeuren.
Eind mei is de concept startversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied verschenen. Een uitgebreid en ambitieus document, dat de komende maanden de inspraak in gaat. De provincie wil een uitwerking geven aan de opgaven uit het PPLG door middel van gebiedsprocessen, waarin alle betrokken partijen met elkaar naar oplossingen zoeken. Dit najaar wil de provincie een eerste bijeenkomst organiseren over het PPLG in Castricum.