Cronenburg

November 2023

Omdat lange tijd niets meer over de voortgang werd vernomen, heeft de Stichting in september 2023 de eigenaar om een update gevraagd. Daarop werd snel gereageerd. Het aanvragen van een Omgevingsvergunning verloopt traag, omdat aan veel voorwaarden moet worden voldaan. Het gaat hierbij om: het participatietraject, ontwerptekeningen, erfinrichtingsplan, inspectierapport over de bouwtechnische staat, beschrijving van de cultuurhistorische waarden, milieu-effect-rapportage, bodemonderzoek, stikstofdepositie, ecologisch onderzoek en een watertoets.

Kortgeleden is het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd door de gemeente. Boerderij Cronenburg is een provinciaal monument. In dat verband is het plan meerdere malen besproken in de Erfgoedcommissie Mooi Noord-Holland. Van belang is dat deze commissie haar waardering heeft uitgesproken voor de stappen die zijn gemaakt.