Wie zijn wij?

Doel van de Stichting

Officieel luidt de naam Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Gewoonlijk wordt de korte versie Stichting Alkmaardermeeromgeving gebruikt. 

De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, de landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het groene gebied rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen, Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk.

Van west naar oost, over een afstand van slechts 10 km, omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap: strand en duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer. Gelegen aan de rand  van de metropoolregio Amsterdam en tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze groene oase van onschatbare waarde voor mens en natuur.

De Stichting legt de nadruk op deze aspecten van het landschap:

  • het open karakter van de duinrandpolders en veenpolders
  • de herkenbaarheid van de in het gebied gelegen dorpen
  • de restanten van de Oer-IJ delta
  • de bijzondere natuurwaarden, zoals duinvegetatie en weidevogels
  • de cultuurhistorische kenmerken, zoals de ontginningsgeschiedenis en het waterbeheer.

Werkwijze van de Stichting

De Stichting houdt zich bezig met een breed scala van zaken die de kwaliteit van het buitengebied in en rond de gemeenten Castricum en Uitgeest raken. De Stichting denkt mee. Als het gaat om aantasting van het gebied zal zij gevraagd en ongevraagd haar bezwaren en adviezen naar voren brengen.  De Stichting trekt hierbij zoveel mogelijk op met andere lokale, provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

Het kan gaan om relatief kleine problemen, zoals het te vroeg maaien van wegbermen, tot zaken die een grote en blijvende impact hebben op ons leefgebied, bijvoorbeeld de plaatsing van windturbines en zonneparken.

In alle gevallen wordt eerst nagegaan welke instantie verantwoordelijk is. Daarmee wordt contact opgenomen om te komen tot een oplossing. In veel gevallen gaat het om plannen die door een gemeente of de provincie worden aangekondigd. In die gevallen wordt gebruik gemaakt van inspraakprocedures. Waar mogelijk gecoördineerd met andere organisaties.

De Stichting hecht waarde aan goed luisteren naar alle partijen om te komen tot een afweging van belangen en het vinden van een werkbare oplossing. In dit proces weegt het behoud van de kwaliteit van ons landschap zwaar. Immers, eenmaal verloren komt die kwaliteit nooit meer terug!

Onafhankelijkheid

De Stichting is in 1990 opgericht. De Stichting is politiek en financieel onafhankelijk. Van geen enkele overheid of organisatie wordt subsidie ontvangen. Om haar werk goed te kunnen uitvoeren is de Stichting volledig afhankelijk van vrijwilligers en donateurs.

Kijk hier om meer te lezen over de ontstaansgeschiedenis van de stichting.