Visie recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2021-2030

Bijgewerkt 12 mei 2021

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van Castricum het concept Toekomstvisie van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) toegezonden gekregen, met het verzoek voor 1 april 2021 met een zienswijze te reageren. Het doel is meer toerisme (vanuit de metropoolregio) naar dit gebied te trekken. Op 11 maart is de conceptvisie behandeld in de raadsvergadering van de gemeente Castricum en is per brief een positieve zienswijze afgegeven. De raad heeft wel benadrukt dat zonneweiden en windmolens niet wenselijk zijn. De visie betreft het hart van de Stichting. Op de interne oproep om te reageren op de Toekomstvisie 2030 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) zijn drie reacties van medewerkers ontvangen. Deze zijn verwoord in een zienswijze gericht aan het RAUM. Deze brief is op te vragen bij onze secretaris. In een ontvangstbevestiging heeft het RAUM laten weten dat op 19 mei aanstaande een extra vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd staat voor de vaststelling van de definitieve visie en het uitvoeringsprogramma. Eind mei zullen we benaderd worden om de voortgang van de ontwikkelingen te bespreken.

Bijgewerkt april 2021

Het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft een visie opgesteld voor het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer en het gebied De Buitenlanden. De visie beschrijft de hoofdlijnen voor behoud en ontwikkeling van het gebied voor natuur en recreatie. Om te komen tot een visie is een digitaal onderzoek gedaan.

Gevraagd werd:

  • Wat doe je graag in het gebied?
  • Wat vind je de grootste kwaliteiten?
  • Wat mis je / zou je willen toevoegen?

Genieten van de natuur en het landschap en geen ruimte voor het opwekken van duurzame energie was de globale uitkomst van de enquête. Toch is in de begroting er rekening mee gehouden dat er geld binnenkomt als er windmolens in het gebied worden geplaatst. De Stichting ziet hierin een  tegenstrijdigheid met de uitkomst van de enquête. Een ander punt is dat Zaanstad meer spreiding van toeristen wil en wel iets ziet in een verbinding met o.a. het Uitgeester- en Alkmaardermeergebied. Het RAUM ziet dat als een kans met potentieel 1,2 miljoen toeristen. De Stichting vindt dat geen goed idee omdat dit ten koste gaat van de landelijkheid. De landelijke en smalle wegen kunnen de verkeerstroom met bussen naar bijvoorbeeld Fort Krommeniedijk en het Erfgoedpark De Hoop niet aan.

De visie is online te vinden op www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl