Regionale energiestrategie Noord-Holland Noord

Bijgewerkt 12 mei 2021

Na een intensief proces met veel deelnemers is de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Noord klaar. Ook de Stichting is daarbij betrokken geweest. Op 21 april heeft een livestream informatieavond plaatsgevonden. Het was interessant om te horen hoe in de drie deelregio’s over zonneparken en windturbines op het land werd gedacht. Uit het participatieproces Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord zijn 45 zoekgebieden in beeld gekomen voor het opwekken van zonne- en windenergie. Voordat een concrete vergunning kan worden afgegeven, wordt voor ieder zonnepark of windmolen samen met inwoners en belanghebbenden een zorgvuldige afweging gemaakt. De RES 1.0 staat online op www.energieregionhn.nl.

Bijgewerkt april 2021

Op 20 januari heeft een online informatiebijeenkomst plaats gevonden over de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord waartoe ook de gemeenten Castricum en Uitgeest behoren. De energieregio Noord-Holland Noord heeft meer dan 200 reacties ontvangen op de concept-RES van  inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. Er zijn alternatieve plannen ingediend en hebben gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.

Dit heeft geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie. Dit alles is opgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’, een belangrijke tussenstap om met de regio tot een uitvoerbare en gedragen energiestrategie te komen. Feitelijk zijn er nu zoekgebieden bepaald waar eventueel opwekken van duurzame energie mogelijk en onmogelijk is. Meer informatie is te lezen op: https://energieregionhn.nl/

De volgende stap is om van concept te komen tot realisatie. Belangrijke stappen bij verdere uitwerking zijn:

  • Participatie, samen doen, gemeenten zijn aan zet
  • Ruimtelijke samenhang (oog voor het landschap)
  • Natuur en biodiversiteit bij zonneparken
  • Lokaal eigendom (lusten en lasten)
  • Infrastructuur

Evenals de Stichting is de gemeenteraad van Castricum van mening dat in de buitengebieden rondom de gemeente geen ruimte is voor windturbines. Deze gebieden maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, de weidevogelleefgebieden, het Unesco werelderfgoed (de Stelling van Amsterdam) en het aardkundig monument Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Om toch een bijdrage te leveren aan de energietransitie, mikt de gemeente Castricum op zonnepanelen op parkeergarages en andere grote daken. In tegenstelling met wat het College van B&W van Uitgeest voor ogen stond, wijzen ook veel Uitgeesters ideeën voor wind- en zonlocaties af. Dit bleek tijdens een drukbezochte digitale participatieavond op 8 februari.  

De Stichting vindt solarcarports zoals bij Bloemendaal aan Zee een goed voorbeeld dat ook toegepast zou kunnen worden op het parkeerterrein bij Castricum aan Zee. Solarcarports zijn extra aantrekkelijk omdat steeds meer elektrisch aangedreven auto’s op de weg komen. Wanneer laadpalen geplaatst worden bij een solarcarport sla je twee vliegen in één klap. Zonnepanelen op de Saskerleidam, aan de rand van het Alkmaardermeer is voor de Stichting ook een aanvaardbare optie. Zonnepanelen op een geluidsscherm langs de A9 ter hoogte van het recreatiegebied Dorregeest kan een win-win situatie opleveren. Er kan elektriciteit opgewekt worden en dat gebied wordt stiller en dus aantrekkelijker voor oeverrecreatie.

Na vaststelling van de RES 1.0 worden de ruimtelijke opgaven (zoeklocaties) opgenomen in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincie. Het streven is om dit proces in 2021 afgerond te hebben. De RES zal elke twee jaar geactualiseerd, gemonitord en opnieuw worden vastgesteld.