Omgevingsvisie en Nota Omgevingskwaliteit gemeente Castricum

Juli 2023

Commentaar op de concept Omgevingsvisie van de gemeente Castricum

In december 2022 heeft de Stichting samen met de drie historische organisaties die actief zijn in de gemeente Castricum, de Stichting Oer-IJ, en de landelijke erfgoedvereniging Bond Heemschut een zienswijze ingediend op de Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Castricum. De Omgevingsvisie gaat in op zaken als wonen, bereikbaarheid, landschap, natuur en voorzieningen. Veel van onze wijzigingsvoorstellen zijn door de gemeente overgenomen. In april 2023 heeft het college van B&W ingestemd met de omgevingsvisie en is deze op 25 mei door de gemeenteraad vastgesteld.

Het college van B&W heeft in haar Reactienota haar antwoord op de 20 ingediende zienswijzen gepubliceerd. De reacties waren heel divers en gingen bijvoorbeeld over het behoud van erfgoed, het bereiken van duurzaamheidsdoelen en veilige wegen voor voetgangers en fietsers. In de Reactienota is onder andere aangeven of en hoe de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van de visie.

De definitieve versie van de Omgevingsvisie van de gemeente Castricum vindt u hier:
https://www.castricum.nl/fileadmin/Castricum/projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie-Castricum-april2023.pdf

Commentaar op de concept Nota Omgevingskwaliteit van de gemeente Castricum

Samen met dezelfde vijf andere erfgoedorganisaties (zie hierboven) heeft de Stichting in januari 2023 een zienswijze ingediend op de Concept Nota Omgevingskwaliteit van de gemeente Castricum. Begin april publiceerde de gemeente haar antwoord op de ingediende zienswijzen. Daaruit blijkt dat de gemeente ook hier veel van onze tekstuele en inhoudelijke opmerkingen heeft overgenomen. Met de Nota Omgevingskwaliteit wil de gemeente Castricum dat de kwaliteit op een goede manier wordt meegewogen bij ruimtelijke ingrepen in de fysieke leefomgeving. Met andere woorden: toekomstige omgevingsaanvragen zullen hieraan worden getoetst.

De definitieve versie van de Nota Omgevingskwaliteit van de gemeente Castricum is nog niet op de website van de gemeente gepubliceerd.