Omgevingsvisie gemeente Castricum

Waarschijnlijk wordt op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dit is de opvolger van de Wet op de Ruimtelijk Ordening en voegt tegelijkertijd alle huidige wetten samen die gaan over wat zich ondergronds, op de grond en boven de grond afspeelt. Van bijvoorbeeld archeologie tot bos- en duinbeheer en woningbouw tot vliegtuiglawaai. Gemeenten betwijfelen of 1 juli 2022 haalbaar is, omdat ze door de wetswijziging hun regelgeving moeten aanpassen.

Eén aspect daarvan is dat gemeenten een Omgevingsvisie moeten opstellen. Daarin leggen ze hun ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving (alles onder, op en boven de grond) voor de lange termijn vast. Het is duidelijk dat dit ook voor het werkterrein van de Stichting een belangrijk document wordt.

In maart 2021 is een voorloper de Omgevingsvisie op hoofdlijnen de gemeenteraad gepasseerd. Een motie uit de raad heeft ervoor gezorgd dat er uitgebreider aandacht wordt gegeven aan woningbouw, landbouw en jongeren. Vanaf eind januari 2022 tot half maart ligt het Voorontwerp Omgevingsvisie ter inzage (https://www.castricum.nl/plannen-en-projecten/omgevingsvisie-castricum). Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. In april/mei  2022 volgt een inspraaktraject , waarna de Voorontwerpvisie wordt bijgesteld naar een definitieve versie. In september/oktober 2022 wordt die gepubliceerd en is er mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eind 2022 hoopt de gemeente Castricum haar Omgevingsvisie vast te stellen. De Stichting zal waar nodig via het indienen van zienswijzen de inhoud van de gemeentelijk Omgevingsvisie proberen aan te passen.

De Omgevingsvisie van de gemeente Uitgeest is al in 2019 verschenen. Zie:
https://www.uitgeest.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/Uitgeest/bouwen-en-wonen/Omgevingsvisie_Uitgeest_2030.pdf

Voor algemene informatie over de nieuwe Omgevingswet zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht