Provinciale Omgevingsverordening Noord-Holland

Als vervolg op de Provinciale Omgevingsvisie zijn de Provinciale Omgevingsverordening en de Omgevingsregeling op 22 oktober door Provinciale Staten vastgesteld en per 17 november 2020 in werking getreden. In de verordening worden drie landschappelijke beschermingsregimes genoemd: 

  • Natuurnetwerk Nederland (NNN, natuurwaarden)
  • Erfgoederen van bijzondere universele waarden (Unesco werelderfgoedwaarden)
  • Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)

32 landschappen zijn aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Dit zijn landschappen vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn.

Die worden ‘kernkwaliteiten’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. Voor ons is van belang om te weten dat de gebieden De Terp en De Koog in Uitgeest  en de Binnengeesterpolder in Akersloot (ten noorden van de Sluisweg en tussen de Startingerweg en Geesterweg) aangemerkt zijn als bijzonder provinciale landschappen. Tegen de wens van de gemeenten Uitgeest en Castricum in mogen daar geen woonwijken worden gebouwd. Als onderdeel van het aardkundig monument duingebied Egmond – Wijk aan Zee is voor het bebouwde gedeelte van landgoed Duin en Bosch de status van aardkundig monument komen te vervallen.