Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

Met het benutten van schoon duinwater kunnen aanliggende weilanden met extensieve veeteelt hun natuurwaarde behouden.

Orchideeën en ratelaars op een stuk nat grasland in het natuurgebied Zeerijdtsdijkje achter de duintjes langs de weg van Bakkum naar Egmond
Orchideeën en ratelaars op een stuk nat grasland in het natuurgebied Zeerijdtsdijkje achter de duintjes langs de weg van Bakkum naar Egmond

Ontgonnen veenlandschappen speelden eeuwenlang een belangrijke rol voor de voedsel­voorziening, maar uiteindelijk waren veengronden alleen nog maar geschikt als weide­gronden en hooilanden. Ontwatering en bemesting brachten vertering van het veen op gang, waardoor steeds meer veenmassa als kooldioxide in de lucht is verdwenen. Het stimuleren van nieuwe veenvorming verdient een kans. Groeiend veen legt de koolstof vast die wij door het verbranden van veen, steenkool, aardolie en gas eeuwenlang in de atmosfeer hebben gebracht. Groeiend veen is echter een heel langzaam proces!

Landbouwgebieden in de veenweidepolders hebben een goed uitgebalanceerd waterpeil nodig om verdere maaivelddaling te voorkomen en toch het land te kunnen bewerken. Natuurgebieden bieden meer perspectief door waterberging te combineren met de natuur­functie. In de winter kan het water opgezet worden tot boven het maaiveld. In de lente en de zomer kan een plas‐drassituatie voor vele weidevogels heel aantrekkelijk zijn. Een dergelijke situatie wordt al enkele jaren in het voorjaar gecreëerd in de Polder de Uitgeester‐ en Heemskerkerbroek nabij fort Krommeniedijk. Ook in de natuurgebieden Groote Ven en Oude Venne langs het polderweggetje tussen Castricum en Uitgeest bestaat een plas‐drasmilieu dat ideaal is voor water‐ en weidevogels.

Verdere maaivelddaling in de veenweidepolders kan geminimaliseerd worden door het hoog houden van de grondwaterstanden.

Het Alkmaardermeer is belangrijk voor waterberging, water- en oeverrecreatie en natuur
Het Alkmaardermeer is belangrijk voor waterberging, water- en oeverrecreatie en natuur

In het Alkmaarder‐ Uitgeestermeergebied kan waterberging en recreatie goed samengaan. Zowel voor recreatie als ook voor het benutten van water uit het merengebied tijdens droge periodes is de waterkwaliteit voor de landbouw van groot belang. Het lozen van toiletafval en vuilwatertanks in havens en open water is verboden. De waterkwaliteit is nog meer te verbe­teren door het nog verder terugdringen van riooloverstorten. De brede rietkragen langs het Limmergat hebben een zuiverende werking en vormen een beschutte biotoop voor vele diersoorten.

Door het Limmergat niet uit te diepen verdwijnt de aantrekkingskracht voor dieper steken-de recreatievaartuigen om aan te meren en behouden vele watervogels hun beschutte biotoop en vissen hun paaiplaats.