Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)
De oost-west doorzichten tussen Castricum en Limmen, tussen Akersloot en Uitgeest en tussen Uitgeest en Heemskerk moeten behouden blijven
De oost-west doorzichten tussen Castricum en Limmen, tussen Akersloot en Uitgeest en tussen Uitgeest en Heemskerk moeten behouden blijven

Vooral de bebouwing van Castricum en Limmen en Uitgeest en Heemserk zijn elkaar dicht genaderd. Om de dorpskernen hun eigen identiteit te laten behouden en dieren kansen te bieden om te kunnen migreren, mogen de tussenliggende ruimten niet kleiner worden. Tussen Uitgeest en Heemskerk wordt de bestaande open ruimte gespaard door de aanwe­zigheid van een gasleiding. De groene zone tussen Limmen en Castricum maakt deel uit van de Schoonwatervallei, de noordelijke natuurverbinding naar het Alkmaardermeer. De open ruimte tussen Akersloot en Uitgeest is ruimer, maar wordt doorsneden door de autosnelweg A9. De zichtlijnen moeten niet alleen vrij blijven van bebouwing of infrastructuur, maar ook van houtopstanden.

Het Alkmaarder‐ en Uitgeestermeer hebben een hoge recreatieve waarde. Daardoor zullen er steeds weer ondernemers en bestuurders zijn die de recreatieve mogelijkheden van het gebied verder willen benutten. Gelukkig zijn veel gronden rond het meer in handen van natuurorganisaties die instandhouding van het karakter en de natuurwaarde van het gebied voorop stellen. De natuurgebieden rond het meer worden bevolkt door broedvogels, vooral weidevogels. Daarnaast heeft het gebied in de winter een belangrijke functie als pleister­plaats voor wintergasten als vele duizenden smienten en andere watervogels.

Om de oost-west zichtlijnen te behouden mogen de ruimten tussen Castricum en Limmen, tussen Akersloot en Uitgeest en tussen Uitgeest en Heemskerk niet dichtslibben door bebouwing, infrastructuur of geboomte.

Kennemer Streekfonds

In 2016 kwam de officiële erkenning voor het project in de Oosterbuurt; het Kennemer Streekfonds gaf een financiële bijdrage voor plantgoed, gereedschap en voor begeleiding van de vrijwilligers. Het was het eerste bedrag dat uitgekeerd werd door dit nieuwe fonds. Doel van het fonds is het verwerven van financiële middelen om daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en de cultuurhistorie. Het Kennemer Streekfonds is een initiatief van Rabobank Noord‐ Kennemerland, gemeente Bergen en Landschap Noord‐Holland. De ANBI-Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt gedragen door een bestuur van mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en terrein beherende organisaties, die zich inzetten voor het landschap van Noord‐ Kennemerland. Overheden, ondernemers, en 'groene partners' kunnen het Kennemer Streekfonds ondersteunen door in te leggen op een zogenaamde Streek-rekening tegen aantrekkelijke voorwaarden. Inleggers ontvangen een marktconforme rente en alle vrijheid om geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat de bank een bedrag van de uitgekeerde rente doneert aan het Streekfonds. De rekening-houder kan desgewenst eenzelfde gebaar maken. Zie Kennemer Streekfonds.nl

Opkomende zon boven het Alkmaardermeer
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer

Enkele jaren geleden was het storten van bagger uit de Zaan in de Saskerleidam en in de vooroevers van het meer een veelbesproken onderwerp. Acties vanuit de Stichting hebben de baggerstort niet kunnen verhinderen.

Bij alle ontwikkelingen die overwogen worden rond het Alkmaarder‐ en Uitgeestermeer dient, naast de waterkwaliteit, versterking van de ruimtelijke kwaliteit voorop te staan. Voor het behoud daarvan dienen economische, ecologische en cultuurhistorische waarden gelijkwaardige uitgangspunten te zijn.