Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

Vooral in de vorige eeuw leidden schaalvergroting in de landbouw en verstedelijking tot grote landschappelijke veranderingen. Bij verstedelijking gaat het niet alleen om woningbouw, maar ook om de aanleg van kantoorparken, bedrijventerreinen en wegen. Het gevolg daarvan is het verdwijnen van historische landschapspatronen en landschapselementen. De leesbaarheid van het verleden wordt daardoor moeilijker en cultuurlandschappen verliezen hun specifieke karakter. Anderzijds worden door de verstedelijking het natuurlijke en cultuur-historische landschap steeds belangrijker voor recreatie. Van belang is de waardering voor het landschap en de mate waarop het beleefd kan worden. De beleving van de ruimte wordt vooral bepaald door kenmerken als openheid en beslotenheid. Ruimte, licht, duisternis en stilte zijn hierbij doorslaggevende factoren. Over licht en duisternis is een apart hoofdstuk geschreven. In feite is stilte geen visueel kenmerk, maar wel van groot belang voor de belevingswaarde van het landschap. Ook dit onderwerp wordt in een apart hoofdstuk aan de orde gesteld.