Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Standpunt van de maand

Ruimtelijke ingrepen moeten in samenhang benaderd worden in plaats van afzonderlijk. De ene gebruiksfunctie van het landschap mag niet ten koste gaan van de andere.

De aanleg van het waterbergingsgebied langs de Schulpvaart heeft de landschappelijke kwaliteit niet aangetast en zal een positieve invloed hebben op de natuurwaarden.

De aanleg van het waterbergingsgebied langs de Schulpvaart heeft de landschappelijke kwaliteit niet aangetast en zal een positieve invloed hebben op de natuurwaarden.

Het landschap is het zichtbare resultaat van natuurlijke processen en menselijke activiteiten en door haar verschijningsvorm bepalend voor de identiteit van een regio. Vooral vanaf de 19e eeuw zijn de menselijke ingrepen in het landschap enorm toegenomen waardoor landschappen van aanzien zijn veranderd.

Behalve de technologische vooruitgang, de bevolkingstoename en de daaruit voortvloei¬ende woningbehoefte, heeft ook de toegenomen mobiliteit sporen door het landschap getrokken. Spoorlijnen en trambanen werden aangelegd, karrensporen en landweggetjes hebben plaatsgemaakt voor autowegen en fietspaden voor het verwerken van vervoersstromen.

Vooral vanaf het midden van de 20e eeuw zijn het de schaalvergroting in de landbouw en de verstedelijking die tot grote landschappelijke veranderingen leiden. Hierbij gaat het niet alleen om egalisatie en perceelvergroting, het ruimtebeslag voor woningbouw, de aanleg van kantoorparken, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en zonnevelden maar ook om wegen die het landschap versnipperen. Al deze gebruiksfuncties beïnvloeden de kwaliteiten van het landelijk gebied en zijn van invloed op de natuurwaarden.

In een landschap waar natuur onder druk staat en tegelijkertijd woningen, bedrijven, infrastructuur en energieopwekking om ruimte vragen, is zorgvuldige afstemming en inpassing nodig om landschappen hun kwaliteiten te laten behouden. Ruimtelijke ingrepen moeten in samenhang in plaats van afzonderlijk benaderd worden.