Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

In het landelijk gebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest is nauwelijks ruimte voor windturbines en in beperkte mate voor zonneakkers.

De windmolen bij Heemskerk is er één teveel.
De windmolen bij Heemskerk is er één teveel.

Met de ondertekening van het nationale Klimaatakkoord is vormgegeven aan de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Daarin is overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet komen (streven is 1,5 graad). Met het Klimaatakkoord zet Nederland de volgende stap op de weg naar een totale energietransitie, met als einddoel 95% CO2 reductie in 2050. Als afgesproken tussenstap op weg naar het einddoel is het eerste ijkpunt gezet op 2030, met de doelstelling 49% CO2 reductie ten opzichte van 1990.

Voor het uitwerken en realiseren van de nationale doelen en afspraken is regionaal en lokaal maatwerk nodig. Het vraagt om nieuwe manieren van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Het sluit aan bij de beweging die er al is. Denk aan de vele collectieve initiatieven in steden en dorpen. Energiecoöperaties zijn al jaren bezig woningen te verduurzamen, energie te besparen en collectieve windmolens en zonnecentrales te ontwikkelen.

Elektriciteit zal op veel meer plekken dan we gewend zijn worden opgewekt, op land en op zee. Windmolens en zonnepanelen op het land hebben een grote impact op het landschap. Windturbines breken de horizon en zonnepanelen nemen veel ruimte in. Door het agrarisch landgebruik, de natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, de weidevogelleefgebieden, het Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam en het aardkundig monument Alkmaarder- en Uitgeestermeer is er in het landelijk gebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest nauwelijks ruimte voor windturbines en in beperkte mate voor zonneakkers.

Kansrijk zijn zonnepanelen op grote dakvlakken, boven parkeerterreinen en langs snelwegen.