Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Standpunt van de maand

Bij de locatiekeuze voor slibberging behoort rekening gehouden te worden met milieuaspecten en landschap

Links van de bestaande Saskerlei de te realiseren natuurontwikkeling.
Links van de bestaande Saskerlei de te realiseren natuurontwikkeling.

Slibberging is onvermijdelijk. Sloten worden uitgediept, waterwegen vrijgehouden, en al het opgebaggerde slib moet ergens worden opgeslagen. Bij de locatiekeuze behoort rekening gehouden te worden met milieuaspecten en landschap. Ondanks het verzet van de stichting tegen het verhogen en versterken van de Saskerleidam met bagger uit de Zaan, is er in 2012 toch 180.000 m3 baggerspecie uit de Zaan op de dam gestort. Weliswaar heeft de stichting dit gevecht verloren, maar is door de inzet van de stichting er wel voor gezorgd dat nauwkeurig op de kwaliteit van de bagger is gelet. Fase 1 is dus al geruime tijd geleden afgerond en de verwachting is dat fase 2 zal volgen; het vergroten, (consolideren) van de Saskerlei. .

De Saskerlei is een schiereilandje verbonden met de Saskerleidam. Volgens het recreatieschap is dit deelproject uit het oogpunt van te behouden natuur- en aardkundige waarden belangrijk. De vegetatie die er groeit is bijzonder. Dit vanwege de nalevering van zout uit het kleipakket, dat zich bevindt in de ondergrond van het schiereiland. Zonder aanvullende maatregelen is te verwachten dat dit schiereiland binnen enkele decennia door golfafslag verdwenen zal zijn. De benodigde vergunningen (Rijk, Provincie, gemeente, Hoogheemraadschap) voor uitvoering van projectdeel fase 2 zouden zijn verleend. Onbekend is waar de bagger vandaan komt, vermoedelijk wordt dit verkregen door verdieping van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, daar waar hinder ondervonden wordt van te weelderig groeiende waterplanten. Het waterbergend vermogen van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer wordt dus niet verkleind