Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Standpunt van de maand

Het is van groot belang om het huidige oppervlak van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer in stand te houden, niet alleen vanuit het oogpunt van natuur en recreatie, maar ook om voldoende waterbergingscapaciteit te behouden

Dijkverhoging en -versteviging rond het Alkmaardermeer.
Dijkverhoging en -versteviging rond het Alkmaardermeer.

Het waterbeleid van de 21e eeuw vraagt om meer ruimte voor water. De toegenomen bebouwing, de zeespiegelstijging en de verwachting dat droge periodes en natte periodes met zware regenbuien elkaar zullen afwisselen, maken dat noodzakelijk. De grote hoeveelheden water die in korte tijd naar beneden komen, moeten goed opgevangen kunnen worden. Meer water opslaan en minder snel afvoeren en schoon oppervlaktewater uit de duinen en kwelwater vooral voor natuurgebieden benutten, is het huidige beleid. Ook verbreding van bestaande waterlopen, herstel van verlande restgeulen van de vroegere Oer-IJ-binnendelta en aanleg van waterbergingsgebieden kunnen bijdragen aan het beleid van minder snel afvoeren.

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is omzoomd met veenpoldertjes. Dit meer is in feite in de middeleeuwen ontstaan als het Langemeer, toen de veenrivieren steeds breder werden en uitgroeiden tot grote meren in de Noord-Hollandse veengebieden. Het Langemeer stond vroeger in verbinding met de Schermer, maar is in de 17e eeuw aan inpoldering ontsnapt door de grillige vorm, die het bedijken tot een gecompliceerde zaak zou maken. Bovendien moest er voldoende bergingscapaciteit blijven om het uit de polders opgemalen water te kunnen opvangen voordat het naar zee wordt afgevoerd. Om die reden behoort het Alkmaarder- en Uitgeestermeer tot de Schermerboezem. Ook aan het begin van de twintigste eeuw ontsnapte het Alkmaarder- en Uitgeestermeer aan drooglegging. Als extra argument gold toen dat er water nodig was voor inundatie van de Stelling van Amsterdam. Bovendien is het Schermerboezem een waterreservoir om in tijden van droogte de polders in hun waterbehoefte te kunnen voorzien. Omdat vergroting van maalcapaciteit niet meer als de enige oplossing wordt gezien om de wateroverlast de baas te blijven, is de waterbergingscapaciteit van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer onverminderd van belang. Om ook in de toekomst droge voeten te houden is tussen 2013 en 2017 rondom 25 kilometer boezemdijk 10 tot 20 centimeter opgehoogd.