Afdrukken
Categorie: Standpunt

Van natuur en landschap kan men genieten door het te zien, te horen, te beleven en zich erover te verwonderen. Voor sommigen vormt dit de motivatie om zich in te zetten als vrijwilliger of als beroepskracht in het natuurbeheer of voor natuur- en milieueducatie vanuit lokale, regionale of landelijke organisaties.

Landschapbeleving
Landschapbeleving, natuurbeleving en educatie is van groot belang voor het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de instandhouding van cultuur- en natuurlandschappen.
(Foto: Hans Boot)

Voor landschap- en natuurbeleving is het belangrijk dat het landelijk gebied met boerenlandpaden, voet- en fietspaden is ontsloten. Bij de aanleg en openstelling van boerenlandpaden moet wel rekening worden gehouden met de bescherming van natuurwaarden. Een voorbeeld is het natuurgebied Zeerijdtsdijkje dat tijdens het broedseizoen gedeeltelijk toegankelijk is. Een ander voorbeeld is de Klaas Hoorn en Kijfpolder die juist in de winter is afgesloten om de overwinterende watervogels rust te gunnen. Ontoegankelijkheid is noodzakelijk als het bescherming van kwetsbare natuur betreft. Een goed evenwicht tussen toegankelijkheid en ontoegankelijkheid moet voorkomen dat natuurbeheer een elitaire naam krijgt.

Er spelen verschillende belangen in het buitengebied: agrarisch, toeristisch, natuur- en landschappelijk. Natuurbescherming moet absoluut, maar het vinden van een goede balans tussen agrarisch landgebruik, natuur en landschapsbeleving is onontbeerlijk. Agrariërs die hun land openstellen voor wandelaars kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen. Recreatie Noord-Holland is uitvoerder van de boerenlandpadenregeling. Soms is het best lastig agrariërs te vinden die hieraan mee willen werken. Veel boeren willen geen vreemde mensen op hun land. De mogelijkheden voor het recreatief medegebruik van het agrarisch gebied zijn in de afgelopen jaren wel verbeterd o.a. door aanleg van fiets- en wandelpaden en het uitzetten van een kanoroute.