Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Standpunt van de maand

Het weidegebied en de daarin gelegen natuurgebieden moeten vrij blijven van bomen en struikgewas. Cultuurhistorische landschapselementen zoals de eendenkooi bij Uitgeest en het Krengenbos bij Castricum dienen echter gerespecteerd te worden.

Begrazing door schapen in natuurgebied De Hooge Weide bij Bakkum
Begrazing door schapen in natuurgebied De Hooge Weide bij Bakkum

Van oudsher zijn boer en tuinder de grootste gebruikers van het landelijk gebied. Grote gebieden zijn echter in de afgelopen jaren aangekocht door of in het kader van landinrichtingsplannen toegewezen aan natuurbeschermingsorganisaties. Binnen de gemeenten Castricum en Uitgeest beschikken Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en de Stichting De Hooge Weide over grote terreinen. Het beheer is er vooral op gericht om weidevogels broedgelegenheid te bieden en hun jongen groot te kunnen brengen. Om de broedende vogels en hun jongen te beschermen is het agrarisch medegebruik daarop aangepast, bijvoorbeeld door een uitgestelde maaidatum en met extensieve begrazing. Bovendien is in het broedseizoen veelal een schrikdraadafrastering nodig om vossen te weren. Het weidegebied en de daarin gelegen natuurgebieden moeten vrij blijven van bomen en struikgewas om roofvogels geen schuil- of nestelgelegenheid te bieden. Cultuurhistorische landschapselementen zoals de eendenkooi bij Uitgeest en het Krengenbos bij Castricum dienen echter gerespecteerd te worden.

De veenweidegebieden die het Alkmaarder- en Uitgeestermeer omringen, hebben een grote natuur- en landschapswaarde. Veel terreinen zijn hier in handen van Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland. De natuurwaarde is vooral gelegen in de weidevogelpopulatie en in de diversiteit van plantengemeenschappen. Dus ook daar geen bomen en struikgewas om roofvogels geen schuil- en nestelgelegenheid te bieden