Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Standpunt van de maand

Gras- en akkerland met aardkundige, natuurlijke en archeologische waarden moeten worden beschermd tegen scheuren, omgronden en egaliseren.

Bollenteelt in de duinrandzone bij Noord-Bakkum
Bollenteelt in de duinrandzone bij Noord-Bakkum

Bollenteelt was vooral te vinden in de duinzoom en op de strandwallen. Door uitbreiding van bebouwing zijn deze teelten in deze gebieden sterk in oppervlakte verminderd. Noord-Bakkum kent echter een lange traditie van bollenteelt in de duinrandzone. In de omgeving van Egmond-Binnen is de teelt diep in de strandvlakte doorgedrongen. Voormalige weidepercelen zijn daarbij omgewerkt tot bollenland. Dit betekent dat diepere grondlagen naar boven zijn gehaald. Bij dit zogenaamde omgronden wordt de natuurhistorische opbouw van de bodemlagen en het microreliëf vernield en vermindert de natuurlijke rijkdom. Gelukkig hebben binnen de gemeenten Castricum en Uitgeest relatief weinig omgrondingen plaatsgevonden en lijkt deze activiteit tot het verleden te behoren. De Zanderij bij Castricum kent ook een lange traditie van bollenteelt. In 2019 is daar een gedeelte omgezet in een natuurbestemming. Daarvoor is de intensief bewerkte en voedselrijke toplaag verwijderd en reliëf aangebracht. Dat is goed voor de natuur en de natuurhistorische ondergrond is daarbij onaangeroerd gebleven.

De zogenaamde 'reizende bollenkraam', waarbij steeds wisselende percelen grasland voor één jaar gebruikt worden voor de bloembollenteelt om daarna weer met gras te worden ingezaaid, is binnen de gemeentegrenzen van Castricum en Uitgeest gelukkig nauwelijks van betekenis geweest. Bollenteelt behoort zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Gezien de milieueffecten van deze teelt zouden snel en veilig afbreekbare bestrijdingsmiddelen, terughoudend gebruik, gemeengoed moeten zijn om de luchtkwaliteit rond de teeltgebieden en het grond- en oppervlaktewater minder te belasten.