Akersloot, Westerhogedijk (EM)
Akersloot, Westerhogedijk (EM)

Standpunt van de maand

Met het ploegen voor de maïsteelt verdwijnt geleidelijk het microreliëf. Weidepercelen waarvan het natuur- en cultuurhistorisch bodemreliëf bewaard is gebleven, moeten behouden blijven, ook in het belang van de weidevogels.

Buitendijks Weid
Vroeger een algemeen beeld, maar nu is Buitendijks Weid, een van de weinige weidepercelen waarvan het natuur- en cultuurhistorisch bodemreliëf bewaard is gebleven.

Ruwvoederteelt, zoals maïsteelt, is een agrarische activiteit die bezien vanuit de agrarische bedrijfsvoering niet kan worden gemist. Omdat met ploegen voor de maïsteelt geleidelijk het microreliëf verdwijnt, moeten de teeltvoorwaarden (waar en hoeveel) wel duidelijk zijn. Dit laatste om de bescherming van de weidevogels, maar ook om het microreliëf en de openheid van het landschap veiling te stellen.

In 2008 is binnen de gemeente Castricum het Maïsberaad ingesteld met het doel om de maïsteelt te reguleren en te komen tot afspraken over een maximum oppervlakte aan maïsteelt. Aan dat beraad namen naast de vertegenwoordigers uit de agrarische sector ook vertegenwoordigers deel vanuit de weidevogel­­bescherming, archeologie en cultuurhistorie.

Er zijn toen percelen in kaart gebracht die voor de maïsteelt benut mogen worden met een totale oppervlakte van 478 hectare. Daarbij is afgesproken dat jaarlijks niet meer dan op 125 hectare mag worden geteeld.

Behalve dat er een maximum is gesteld voor het gehele gebied, is ook de teelt per bedrijf gemaximaliseerd: maïsteelt is toegestaan op hooguit 25% van het totale bedrijfsoppervlak van een individuele agrariër. In 2009 is deze regeling gaan gelden en functioneert sindsdien naar tevredenheid.