Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)

Standpunt van de maand

De Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte (2015) is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en sloop van storende of niet passende bebouwing in het landschap. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking voor nieuwbouw op een andere plek of op de saneringslocatie.

Omslag van het  handboek 'Ontwerp uw eigen erf'
Omslag van het handboek 'Ontwerp uw eigen erf'

Daar zijn voorwaarden aan verbonden voor de omvang van de nieuwbouw, de vormgeving en inpassing. De kern van de regeling is dat het te slopen gebouw storend is in het landschap en er niet meer woningen teruggebouwd mogen worden dan noodzakelijk is om de sloopkosten te dekken. De bewoning mag ook geen beperking opleveren voor omringende agrarische bedrijven. De opbrengsten uit de nieuwbouw zijn dus een tegemoetkoming voor opruimings-, onderzoeks- en plankosten.

De stichting kent binnen in haar aandachtsgebied geen voorbeelden van toepassing van de Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte. Het is mogelijk dat van deze regeling gebruik gemaakt zal worden als in het zanderijgebied in Castricum agrarische gronden beschikbaar komen voor natuur. Het kan ook zijn dat dan de regeling 'Rood voor Groen' van toepassing is.

Niet vallend onder de regeling Ruimte voor Ruimte is dat karakteristieke agrarische bebouwing kan worden herbestemd voor dubbele bewoning of voor de combinatie wonen en werken.

Bij een authentieke (stolp)boerderij hoort een authentiek boerenerf. Maar hoe ziet dat eruit, wat voor bomen plant je en waar moet de sloot komen? Voor erfbeplanting bestaat een provinciale subsidieregeling. In samenwerking met de gemeente Castricum en de Provincie Noord-Holland heeft Landschap Noord-Holland het handboek 'Ontwerp uw eigen erf – Maak van uw erf het visitekaartje van de gemeente Castricum' ontwikkeld. Het handboek geeft praktische tips om het erf nog mooier en waardevoller te maken, maar bovenal om het een streekeigen karakter te geven. Landschap Noord-Holland heeft voor alle gemeenten in Laag Holland zo'n boek samengesteld.