Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

Standpunt van de maand

Het streven naar een duurzaam beheer van zowel de natuurgebieden als van het agrarisch gebied is een noodzaak, opdat ook toekomstige generaties van het landschap en de natuur kunnen genieten.

 

Het door de eeuwen heen gegroeide landschap is door haar verschijningsvorm bepalend voor de identiteit van een regio. Grootschalige ontwikkelingen kunnen leiden tot verdwijning van historische structuren en het landschappelijke karakter. De leesbaarheid van het verleden wordt daardoor moeilijker en cultuurlandschappen verliezen hun specifieke aanzicht.

Overgang van duinrand naar polderland bij Bakkum
Overgang van duinrand naar polderland bij Bakkum

Voor de gemeenten Castricum en Uitgeest wordt de identiteit bepaald door de nabijheid van de zee, het Oer-IJ deltagebied, de strandwallen, de strandvlakten en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer met omliggende veenweidegebieden. Het kapitaal zit in die landschappelijke afwisseling die in hoge mate het woongenot van de Castricummers en Uitgeesters bepaalt en een grote aantrekkingskracht uitoefent op recreanten. Naast het agrarisch gebruik en de natuurfuncties zal het Nederlandse landschap steeds belangrijker worden als vrijetijdslandschap. Daarom moet het landschap gekoesterd worden en de kwaliteit daarvan worden bewaakt en verder ontwikkeld.

Uniek is dat binnen de gemeente Castricum op enkele plaatsen een open verbinding bestaat tussen de duinen, de achterliggende polders en de veenweidegebieden tot in Waterland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in Castricum veel natuur is bijgekomen om deel uit te maken van het Nationaal Natuur Netwerk, een stelsel van natuurgebieden (kerngebieden) en ecologische verbindingen die samen de ‘ruggengraat’ van de natuur vormen, vroeger de Ecologische Hoofdstructuur genoemd.

Uit de nota 'Licht op Groen' (2013) blijkt dat de provincie grote waarde hecht aan de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het buitengebied. Talrijk zijn de nota’s en rapporten over natuur en landschap in en rond de gemeenten Castricum en Uitgeest. Veel goede gedachten, aantrekkelijke plannen en ambitieuze doelstellingen zijn in deze nota’s verwoord. Maar ook de vele knelpunten in het behoud van natuur en landschap krijgen aandacht. Het streven naar een duurzaam beheer van zowel de natuurgebieden als van het agrarisch gebied is een noodzaak, opdat ook toekomstige generaties van het landschap en de natuur kunnen genieten.