Afdrukken
Categorie: 13. Samenvatting

Het landelijk gebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest kent vele gebruiksfuncties. De zeereep dient als kustverdediging tegen de Noordzee. Strandrecreatie biedt vermaak en is een belangrijke economische factor. In het Kustpact is vastgelegd waar de natuur met rust moet worden gelaten en waar ruimte is voor nieuwe economische activiteiten. Zonerings­afspraken moeten ervoor zorgen dat er een goede balans ontstaat tussen rust en reuring. De duinen vervullen nog steeds een functie ten behoeve van de drinkwatervoorziening en zijn behalve voor natuur ook van belang voor natuurrecreatie.

Met uitzondering voor wonen in het groen op landgoed Duin en Bosch moet verdere bebou­wing in de binnenduinrand uitgesloten worden. Het wonen is geconcentreerd in de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest. Doorzichten die nog aan de randen van de dorpskernen bestaan, mogen niet worden dichtgebouwd om het contact met het buitengebied vanuit de woonkernen te behouden.

Om verrommeling in het buitengebied tegen te gaan, biedt de Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte de mogelijkheid om bij bedrijfsbeëindiging lelijke agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en op een kleiner oppervlak woningbouw te realiseren. Karakteristieke agrarische bebouwing kan worden herbestemd voor dubbele bewoning of voor de combinatie wonen en werken.

Van oudsher is het agrarische gebied in de gemeente Uitgeest in gebruik als grasland en in de gemeente Castricum als grasland en bollenland. Van oorsprong was de bedrijfsvoering kleinschalig van karakter. Vanaf het midden van de vorige eeuw werd vanuit de overheid schaalvergroting gestimuleerd. Naarmate er meer melkkoeien worden gehouden is weide­gang lastiger in de bedrijfsvoering in te passen. De koeien verblijven veelal in een loop‐ en ligboxenstal met achter de boerderij een uitloopmogelijkheid naar buiten. Het gras op verder gelegen percelen wordt gemaaid en aan de koeien gevoerd.

Bij een gezonde veehouderij is het aantal dieren afgestemd op de beschikbare grond. In Nederland moet de mestproductie zover dalen dat er geen mestoverschot meer is. Een kleinere veestapel die qua omvang en milieubelasting past in Nederland is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor die van de dieren. Sinds april 2015 zijn de Europese melkquota afgeschaft. Schaalvergroting en een efficiënte bedrijfsvoering leiden niet altijd tot een beter inkomen. Boeren die willen uitbreiden moeten fosfaatrechten, koeien en grond hebben. Dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de vaste kosten in de melkprijs. Bovendien is het agrarische inkomen sterk afhankelijk van de marktwerking.

Gestimuleerd door de overheid, hebben organisaties voor natuurbeheer zich in de markt gezet om agrarische gronden voor natuurfuncties te verwerven. De laatste tientallen jaren zijn er veel natuurgebieden in het polderland bijgekomen. Te lang hebben natuurbeheerders en agrariërs elkaar beschouwd als opponenten terwijl zij eigenlijk elkaars partners zouden moeten zijn.

Ook door natuurorganisaties aangekochte terreinen vergen immers onderhoud en beheer. De Westwouderpolder is een goed voor­beeld dat schaalvergroting, landschaps‐ en natuurbeheer samen kunnen gaan.

In het kader van verbreding van de landbouw wordt de agrarische bedrijfsvoering veelal gecombineerd met minicampings en/of stal­ling van pensionpaarden.

Fietsroutes
Fietsroutes

De mogelijkheden voor het recreatief medegebruik van het agra­risch gebied zijn in de afgelopen jaren verbeterd o.a. door aanleg van fiets en wandelpaden en het uitzetten van een kanoroute. Op verschillende plaatsen zijn informatiepanelen geplaatst en er zijn routebeschrijvingen be­schikbaar. Het Alkmaarder‐ en Uitgeestermeer is een belangrijke trekpleister voor recrean­ten. Zowel de zeilers, motorbootvaarders, windsurfers als baders zijn op mooie zomerdagen in grote aantallen aanwezig. Om ook in de toekomst over genoeg bergingscapaciteit te kunnen beschikken zijn tussen 2013 en 2017 rond het Alkmaarder‐ en Uitgeestermeer 25 kilometer dijken 10 tot 20 centimeter opgehoogd. Afgezien van de afslag Lagelaan van de Kennemerstraatweg (Heiloo) naar de A9 is terughoudendheid geboden om het buitengebied niet nog meer te versnipperen met nieuwe wegen.

In 2010 heeft het kabinet besloten om het nationale Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) te realiseren. Om de verwachte groei van het spoorvervoer in goede banen te leiden gaan er in de toekomst (tussen 2020 en 2028) onder andere tussen Amsterdam en Alkmaar elke 10 minuten treinen rijden. Buiten de spits zullen de treinen met dezelfde frequentie rijden maar minder lang zijn. Een en ander brengt met zich mee dat zo dicht mogelijk bij het sprintereindstation Uitgeest een opstelterrein nodig is. Na intensief overleg met verschillende gemeenten, waaronder Uitgeest, de provincie en verontruste burgers is in 2015 de keus gevallen op variant 'Uitgeest N203'.

Dan is er nog de kwestie over de aansluiting van de A8 met de A9. Het is onaanvaardbaar dat het waardevolle open landschap, waarin ons natuurlijke kapitaal gebundeld is in natuur, cultuurhistorie en een gaaf landschap, met de aanwezigheid van nog gave delen van de Stelling van Amsterdam, ernstig verstoord wordt door een verbindingsweg tussen de A8-A9.

Windmolens en zonnepanelen zijn belangrijke vernieuwbare bronnen van energie.

Nederland heeft in Europees verband de verplichting om in 2023 16% van haar energie­verbruik op te wekken met duurzame energie. Het grootste bezwaar tegen windmolens op het land komt voort uit de last die mensen ervan ondervinden, zoals horizonvervuiling, ge­luidsoverlast en schaduwwerking. De provincie Noord‐Holland ziet liever zo weinig mogelijk windturbines op het land en heeft een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan nieuwe windparken moeten voldoen. De provincie was aanvankelijk ook tegen zonneakkers in het landelijk gebied, maar geeft nu ruimte aan initiatieven die bijdragen aan het duurzaam op­wekken van energie. Door het agrarisch landgebruik, natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, weidevogelleefgebieden en het Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam is er in het landelijk gebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest geen tot weinig ruimte voor zonneakkers. Dakvlakken van huizen, kantoren, maat­schappelijke voorzieningen en agrarische en andere bedrijfshallen worden nog onvoldoende voor zonnepanelen benut.

Windmolens op zee is rijksbeleid. Het windmolenpark voor de kust van Egmond ligt op 10-18 kilometer. Er komen drie nieuwe, grote windmolenparken op de Noordzee bij. Het gaat om zones op 18 tot 22 kilometer uit de kust, voor Zeeland, Zuid-Holland en ook Noord‐Holland. Eén van de drie gebieden waar nieuwe (tot 190 meter hoge) windmolens komen, is voor de kust van Noord‐ Kennemerland.