Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)
Biodiversiteit
Biodiversiteit

Vooral in de vorige eeuw leidden schaalvergroting in de landbouw en verstedelijking tot grote landschappelijke veranderingen. Het gevolg daarvan is het verdwijnen van historische land­schapspatronen en landschapselementen. De leesbaarheid van het verleden wordt daardoor moeilijker en cultuurlandschappen verliezen hun specifieke karakter. Anderzijds worden door de verstedelijking, landschap en natuur steeds belangrijker voor recreatie. De beleving van de ruimte wordt vooral bepaald door kenmerken als openheid en beslotenheid.

De stilte in Noord‐Holland staat onder druk. Door het in gebruik nemen van de Polderbaan op Schiphol is het aantal vliegbewegingen boven het grondgebied van Castricum en Uitgeest aanzienlijk toegenomen.

Overmatige verlichting kan ervoor zorgen dat een normaal natuurverschijnsel als duisternis nauwelijks meer ervaren kan worden en de sterrenhemel niet meer is te zien. Lichthinder en lichtvervuiling kunnen ertoe leiden dat bij dieren het bioritme wordt verstoord of dat dieren uit hun leefgebieden wegtrekken. Vooral bij vogels, insecten en amfibieën beïnvloedt nachtelijke verlichting het gedrag. Het leidt tot desoriëntatie, afstoting en aantrekking.

Door modernisering en schaalvergroting van de landbouw is veel van de biodiversiteit ver­dwenen. Uiteraard is de sterke verstedelijking een andere belangrijke oorzaak dat de natuur is teruggedrongen en versnipperd. Gesteld kan worden dat de laat­ste eeuwen een duidelijke kwalitatieve verarming van ecosystemen plaatsvindt, dus een afname in het aantal soorten planten en dieren. Natuurgebieden, met elkaar verbonden met natuurnetwerken, moe­ten verder afname van de biodiversiteit terugdringen.

Cultuurhistorische waarden werden vroeger vooral gezien als een planologische sta-in-de-weg. De maatschappelijke belangstelling voor cultuurhistorie en landschap is echter sterk toegenomen. Van belang is dat de aanwezige cultuurhistorische waarden worden onderkend en er goed beheer wordt uitgevoerd zodat cultuurhistorische waarden behouden blijven. De inwerkingtreding van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 en, naar verwachting, in 2019-2020 de Omgevingswet brengen veel verandering met zich mee. De Erfgoedwet is objectgericht. De Omgevingswet heeft betrekking op ruimtelijke ontwikkelin­gen. De wet bundelt tal van bestaande wetten voor bouwen, cultuurhistorie, ruimtelijke kwali­teit, water, groen, milieu, verkeer en maatschappelijk welzijn. Het doel van de Omgevingswet is om met een integrale benadering van bovengenoemde disciplines te streven naar een hoge omgevingskwaliteit. Om dat te bereiken dient de wettelijk verplichte Omgevingsvisie als uitgangspunt.