Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

Reactie op het concept Regionale Energiestrategie-plan

Aan het begin van dit jaar hebben afgevaardigden van de stichting in de gemeente Castricum en Uitgeest meegedaan aan bijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie (RES). Doel van de RES is om op land meer energie te winnen uit zon en wind. De noodzaak is helder, maar dit zal wel gevolgen hebben voor de buitengebieden. In april 2020 is het concept-RES plan verschenen van de regio Nood-Holland Noord (NHN), waartoe Castricum en Uitgeest behoren. De concept-RES kan gedownload worden met onderstaande link. https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/04/Online-PDF-Concept-RES-NHN-15-april-2020.pdf Doormiddel van een online reactieformulier kon op de concept-RES worden gereageerd. Na de zomer worden alle reacties verwerkt in een reactienota. Daarna zal politieke besluitvorming over de concept-RES plaatsvinden waarna het proces voortgezet zal worden, dat moet leiden tot de ontwikkeling van de zogenaamde RES 1.0. Waarschijnlijk zal begin 2021 gestart worden met bijeenkomsten waarin de zoekgebieden voor de RES 1.0 meer in detail zal worden besproken. Na vaststelling van de RES 1.0 worden de ruimtelijke opgaven opgenomen in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincie. Het streven is dat op 1 juli 2021 de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de RES 1.0 vaststellen. De stichting heeft via het reactieformulier als volgt op de concept-RES gereageerd.

Castricum

De stichting kan zich vinden in de uitgangspunten verwoord op blz. 129 en schaart zich achter het standpunt van het college van Castricum, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de ateliers, tegen de komst van windturbines in het open cultuurlandschap. (blz. 144). De stichting ziet wel mogelijkheden voor zonnepanelen op grote daken, zonnepanelen boven parkeerterreinen en langs snelwegen. Zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Concrete mogelijkheden die de stichting binnen haar aandachtsgebied ziet, zijn:

• Zonnepanelen boven de parkeerterrein bij Castricum aan Zee, een vorm van meervoudig ruimtegebruik. Natuurlijk zijn wij tegen windturbines en zonnepanelen in het Noordhollands Duinreservaat, maar wat is lelijker: het grote parkeerterrein bij Castricum aan Zee zoals het er nu bijligt of een overdekt parkeerterrein met zonnepanelen? Het met zonnepanelen overdekte parkeerterrein kan stroom leveren aan de bebouwing op het strandplateau en op het strand. Deze koppeling tussen energieopwek en verbruik zorgt ervoor dat er minder energie getransporteerd hoeft te worden, wat scheelt in investeringen in de energie-infrastructuur.

Zonnepanelen boven parkeerplaatsZonnepanelen boven parkeerplaats

• Zonnepanelen boven de parkeerterreinen Geversweg en Noorderstraat. Het Noordhollands Duinreservaat is een Natura-2000 gebied en heeft belang bij reductie van CO2-uitstoot. PWN (de provincie) kan door middel van meervoudige ruimtegebruik van genoemde parkeerplaatsen aan de randen van het Noordhollands Duinreservaat een bijdrage leveren aan duurzame opwek van elektriciteit.

• Zonnepanelen boven de perronkap van station Castricum en het nabij gelegen parkeerterrein. Een alternatief kan het (kleinere) parkeerterrein bij de begraafplaats Onderlangs zijn.

• De stichting is geen voorstander van de locatie Heemstee (21, blz 131) voor wind of zon met uitzondering van zonnepanelen op de daar aanwezige agrarische bebouwing. Verder dient het gebied groen en onaangeroerd te blijven vanwege de cultuurhistorische waarden (een deel is archeologisch monument) en er liggen recreatieve fietsroutes (Heemstederweg en de Maer-of Korendijk).

• Benutting met zonnepanelen van dakvlakken op de Castricummerwerf en onbenutte grote dakvlakken van agrarische en andere bedrijfsgebouwen verspreid in de gemeente.

• Ook de daken van winkelcentrum Geesterduin bieden mogelijkheden voor zonnepanelen. Het naastgelegen parkeerterrein biedt die mogelijkheid niet i.v.m. het zicht van omwonenden.

• Zonnepanelen op de Saskerleidam. De stichting is geen voorstander van windturbines aan de zuidkant van het Uitgeestermeer (19, blz. 131). Het is een Oer-Hollands weidegebied met weidevogels en een zeer aantrekkelijke recreatieve fietsroute langs het meer. Een alternatief is zonnepanelen op de Saskerkleidam. De zonnepanelen passen daar prima binnen de structuurlijnen van de dam, het Noordhollandsch Kanaal en de daarnaast liggende verkeersweg. Met zonnepanelen op de Saskerkleidam zou het eiland Westwouderpolder geheel of gedeeltelijk in de energiebehoefte voorzien kunnen worden.

Uitgeest

Het college van Uitgeest heeft zich niet uitgesproken tegen de komst van windturbines in het open cultuurlandschap, maar de stichting vind dat ook daar windturbines ongewenst zijn. De stichting ziet wel mogelijkheden voor zonnepanelen op grote daken, zonnepanelen boven parkeerterreinen en langs snelwegen. Concrete mogelijkheden die de stichting binnen haar aandachtsgebied ziet, zijn:

• Een geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 ter hoogte van het recreatiegebied Dorregeest kan een win-win-situatie opleveren. Er kan elektriciteit opgewekt worden en het gebied voor oeverrecreatie aantrekkelijker worden gemaakt. Aantasting van de openheid is hier niet aan de orde want aan de andere kant van de snelweg ligt een bedrijventerrein en op het recreatieterrein ligt een groenstrook ter afscherming van de A9.

• Meer daken op het bedrijventerrein Molenwerf kunnen met zonnepanelen belegd worden. De stichting is tegen windturbines aan de rand van het bedrijventerrein vanwege horizonvervuiling, geluidsoverlast en mogelijk schaduwwerking voor het aan de overkant van de A9 gelegen oeverrecreatiepark Dorregeest.

• Zonnepanelen langs spoortaluds vindt de stichting ook een optie. Reacties per e-mail zijn welkom naar