Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)

 

De Stichting heeft deelgenomen aan de RES-werkateliers in Akersloot, Castricum, Limmen en zich in Uitgeest laten vertegenwoordigen door een vrijwilliger van de Stichting Oer-IJ. 

Zowel in Uitgeest en Castricum ging de voorkeur duidelijk uit naar het scenario ‘Landschappelijke kenmerken als troef’. Ook in Akersloot ging de voorkeur uit naar dit scenario, maar daar vond ook het scenario ‘Lokale kracht’ bijval. In Limmen was meer aanhang voor het scenario ‘Lokale kracht’, dus voor kleine plaatselijke coöperaties en wat minder voor het landschappelijke scenario. Tijdens alle bijeenkomsten werd de voorkeur uitgesproken voor zonnepanelen op grote daken en boven parkeerterreinen (voorbeeld parkeerterrein Castricum aan Zee). In de bijeenkomst in Limmen werd het idee geopperd  dat er een wettelijke mogelijkheid zou  moeten komen om ruimten op grote daken voor het plaatsen van zonnepanelen af te dwingen. In Limmen dacht men ook aan zonnepanelen langs wegen en waterlopen,  maar wel in beperkte mate omdat ook daar de wens groot is om het openlandschap te bewaren. In Akersloot werd gepleit voor het benutten van geluidsschermen en -wallen voor zonne-energie en ook langs het spoor. Het scenario ‘Energielandschap 20.’  kreeg bijna nergens aanhang. De stichting is van oordeel dat het agrarisch landgebruik, natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, de weidevogelleefgebieden, het Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam en het aardkundig monument Alkmaarder- en Uitgeestermeer in het landelijk gebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest geen tot weinig ruimte is voor windturbines en zonneakkers. Een geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 ter hoogte van het recreatiegebied Dorregeest is een optie. Het kan het gebied voor oeverrecreatie aantrekkelijker maken. Aantasting van de openheid is hier niet aan de orde want aan de andere kant van de snelweg ligt een bedrijventerrein en op het recreatieterrein ligt een groenstrook ter afscherming van de A9. Dakvlakken van huizen, kantoren, agrarische en andere bedrijfsgebouwen, maar ook parkeerterreinen, dijken en taluds worden nog onvoldoende voor zonnepanelen benut.

In het buitengebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest is geen tot weinig ruimte is voor windturbines en zonneakkers.