Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)

In het voorjaar van 2020 besluiten de provinciale staten over de zogenaamde Bijzondere Provinciale Landschappen (BPL). Dat is een nieuwe term binnen het provinciale beleid, bedoeld om de bijzondere landschappen die Noord-Holland kent te beschermen.

Er zijn bijna 40 Bijzondere Provinciale Landschappen benoemd, verspreid over de hele provincie. Van elke BPL zijn de kernkwaliteiten beschreven en is de begrenzing vastgesteld. Naast de beschrijving van de kernkwaliteiten per gebied, zijn er regels opgesteld die in de Omgevingsverordening opgenomen gaan worden (meer info leest u hier) . Daarin staat beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan in een BPL. Mogen daar bijvoorbeeld windturbines, zonnevelden of woningen komen?

Vaststellen door Provinciale Staten

Natuurmonumenten is positief over het aanwijzen van deze Bijzondere Provinciale Landschappen, over de beschrijving van de kernkwaliteiten, de begrenzing van de landschappen én de regels die zijn opgesteld voor de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Wel zien we graag nog verbeteringen in de begrenzing en beschrijving. Belangrijkste is echter dat dit beleid nog moet worden vastgesteld door Provinciale Staten. De gebiedsbeschrijvingen van het Bijzonder Provinciaal Landschap vormen een bijlage bij de Omgevingsverordening (opvolger van de PRV). De formele terinzagelegging ervan is dan ook onderdeel van het formele besluitvormingsproces van de Omgevingsverordening in zijn geheel. Naar verwachting stellen GS de Ontwerp-Omgevingsverordening 11 februari 2020 vast. Op dat moment worden de stukken voor het eerst openbaar. Na vaststelling door GS start op 14 februari 2020 de terinzagelegging (die duurt 8 weken). Volgens de planning wordt de Omgevingsverordening 29 juni 2020 door PS vastgesteld.

Bijzonder provinciaal landschap
Bijzonder provinciaal landschap

Meedoen

Wij zien graag een stevig beleid in de omgevingsverordening, met bindende regels die het landschap echt beschermen. En we willen de Statenleden aanmoedigen om ons landschap te beschermen en dit beleid te omarmen. Dat willen we doen door te laten zien dat veel mensen het landschap willen beschermen, zoals ook uit de nationale landschapsenquête van Natuurmonumenten is gebleken. En dat willen we samen doen met veel provinciale en lokale organisaties op het gebied van landschap en cultuurhistorie. De Stichting Alkmaardermeeromgeving vindt dit een goed initiatief en heeft haar medewerking toegezegd.

Wat wil Natuurmonumenten doen?

In (waarschijnlijk) februari wordt het beleidsvoorstel met de PRV regels ter inzage gelegd en besproken in Provinciale Staten. Kort voor die tijd willen zij:

  • De beschrijving van de kernkwaliteiten en begrenzing beoordelen en waar nodig voorstellen voor aanpassingen doen. Zodra de teksten beschikbaar zijn, zullen zij aan provinciale en lokale organisaties om input vragen.
  • Aandacht in de lokale en provinciale pers over onze bijzondere landschappen en belang van bescherming daarvan.
  • Een breed gesteunde brief sturen aan de statenleden, voorafgaand aan de behandeling in Provinciale Staten. De Stichting zal gevraagd worden om deze brief mede te ondertekenen.
  • Inspreken bij de behandeling van het statenvoorstel over de Bijzondere Provinciale Landschappen en/of omgevingsverordening.