Afdrukken
Categorie: Actueel

In juli 2019 heeft in de regionale en lokale kranten gestaan dat de stichting door gebrek aan menskracht in haar voortbestaan word bedreigd. Ondanks dat de publicatie plaatsvond in de zomerperiode, dus vakantietijd, heeft het artikel toch enkele reacties van geïnteresseerden opgeleverd.

Donateursexcursie door de Oosterbuurt in 2019
Donateursexcursie door de Oosterbuurt in 2019

Er vinden gesprekken plaats dus bestaat de kans dat nieuwe medewerkers tot de stichting zullen toetreden. Dat geeft wel uitzicht , maar het is niet voldoende om het voortbestaan van de stichting veilig te stellen. Vandaar dat nu, halverwege de zomer, ook via de website een oproep wordt gedaan om de stichting te komen versterken.

Voluit luidt de naam Stichting tot Behoud van Natuurlijke en Cultuurhistorische Waarden in de Alkmaardermeeromgeving, maar dit wordt veelal afgekort tot Stichting Alkmaardermeeromgeving. De stichting is een vrijwilligersorganisatie voortgekomen uit een actiegroep in Akersloot en is in 1990 een stichting geworden. Sinds 2002 is Akerloot gefuseerd met de gemeenten Castricum en Limmen. Toen is besloten om ook het aandachtsgebied van de stichting te verruimen. In 2007 is ook het grondgebied van de gemeente Uitgeest daarbij gekomen. De stichting heeft dus een groter aandachtsgebied dan de naam doet vermoeden. De naam is ongewijzigd gebleven – was dat verstandig? Het is denkbaar dat de naam voor de inwoners van de kernen Castricum en Limmen weinig zeggingskracht heeft omdat zij zichzelf niet zien als bewoners van de Alkmaardermeeromgeving. Als het gaat lukken om de stichting weer op sterkte te krijgen zou een nieuwe naam wellicht de lading beter kunnen dekken .

De slogan 'Wakker, waakzaam en vasthoudend' wil de stichting graag behouden omdat die grondhouding in tijden van grote veranderingen misschien wel meer nodig is dan ooit tevoren. De nieuwe Omgevingswet vraagt actieve participatie van burgers en organisaties. De provincie wil ruimtelijk beleid dat uitgaat van 'toestaan mits' in plaats van 'verbieden tenzij'. De energietransitie vraagt grote ingrepen in het buitengebied en op zee. Bevolkingsdruk, recreatie en toerisme eisen steeds meer ruimte. De provincie wil natuur- en recreatiegebieden meer met elkaar mengen. De agrarische sector staat aan de vooravond van grote veranderingen met meer aandacht voor de biodiversiteit. Het landschap versteent steeds meer en de versnippering neemt toe door infrastructuur. Tegelijkertijd zien we een toenemende waardering voor het buitengebied, de cultuurhistorie en de natuur. In dat spanningsveld vervult de stichting haar rol.

Het informeren en beïnvloeden van provinciale en locale overheden en andere organisaties is en blijft omverminderd van belang. De stichting participeert in: de Overleggroep Buitengebied Castricum, de Overleggroep Strandgebied Castricum, de Klankbordgroep Duin en Bosch, de Kerngroep Zanderij, het Ontwerpatelier Poort naar de Duinen en de Monumentenraad. Zij houdt de vinger aan de pols bij bestemmings¬wijzigingen en ruimtelijke ingrepen. De stichting denkt mee vanuit een open houding en vanuit een duidelijke doelstelling, n.l. het behoud van kwaliteit in het buitengebied. De jaarlijkse donateursbijeenkomsten worden altijd goed bezocht en ook voor de jaarlijkse excursies is altijd belangstelling. Met het Voorjaarsbericht worden donateurs over allerlei zaken geïnformeerd.

De stichting heeft dus bestaansrecht maar mist voldoende bestaanskracht, tenzij nieuwe belangstellenden zich melden. Er is behoefte aan mensen met bestuurlijke ambities, schrijfvaardigheden en vaardigheden in de omgang met sociale media en/of met kennis van zaken over landschap en natuur. Geïnteresseerden kunnen dat kenbaar maken per e-mail: .