Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)
Opkomende zon boven het Alkmaardermeer (EM)

In het Nieuwsblad Castricum van 20 maart 2019 werd bericht over het mogelijk mislukken van het plan Zanderij-Noord. In dat artikel wordt de stichting genoemd. Met het onderstaande artikel maakt de Stichting haar visie op het gebied bekend.

Zanderij-NoordDe Zanderij is geworden zoals die nu is. Het is een tijdsbeeld uit de 19e-20e eeuw. Door afgraving is woeste grond bollengrond geworden met daarbij enkele gebouwen om die te exploiteren. Als er kansen zijn voor natuurontwikkeling is dat wat de Stichting betreft prima, als de bollentelers hun bedrijven willen voortzetten is dat wat ons betreft ook goed. De bollenteelt hoeft van ons daar niet te verdwijnen. Kortom wij volgen de kwestie Zanderij wel, maar wij hebben niet echt een voorkeur. De combinatie bollenteelt en natuur aan de westkant is realiteit zodra PWN haar gebied gaat omzetten naar natuur. Die combinatie is niet ideaal, maar de verwachting is dat we voorlopig met die realiteit genoegen moeten nemen. De bestaande bebouwing aan de westkant van de Duinenboschweg respecteren we, maar ons standpunt is dat daar geen bebouwing bij komt.

Enerzijds zullen de eigenaren compensatie willen in de vorm van woningbouw, anderzijds is het verleidelijk om enige woningbouw toe te staan om daarmee voor een deel de natuurontwikkeling te kunnen financieren. Mocht er een uitruil komen ten gunste van natuurontwikkeling dan is compensatie in de driehoek tussen spoor, Vinkenbaan en Duinenboschweg aanvaardbaar. Om het karakter van de Duinenboschweg te behouden moeten er geen in- en uitritten bijkomen en dat gebied ook niet op de Duinenboschweg worden ontsloten. Compensatie ergens anders in het buitengebied is geen optie en wel om twee redenen. De eigenaren zullen dat niet willen en waar zou die compensatie kunnen plaatsvinden? Bovendien krijgt men dan te maken met andere eigenaren als derde partij, met als gevolg een sneeuwbaleffect.

Conclusie: Laat de Zanderij voorlopig met rust, maar leg wel in een kadernota vast wat er op termijn wel en niet mag (alleen agrarisch gebruik en/of natuur). De hele discussie over Zanderij-Noord is immers ontstaan om niet opnieuw overvallen te worden door een projectontwikkelaar die er mogelijkheden ziet voor een vakantiepark.