Pont Akersloot (EM)
Pont Akersloot (EM)

De overweldigende belangstelling voor de donateursbijeenkomst op dinsdag 24 oktober 2017 kon niet verhullen dat de stichting in zwaar weer is terechtgekomen. In de pauze werd het eerste signaal afgegeven door de voorzitter, Lydia Snuif-Verwey. Zij deed dat onder andere met de woorden: "Onze invloed verdampt als we door een tekort aan medewerkers ons motto: Wakker, Waakzaam en Vasthoudend niet meer kunnen waarmaken." Hieruit blijkt dat de stichting kampt met een tekort aan medewerkers.

Waakhond én positieve actie voor het landschap
Waakhond én positieve actie voor het landschap

Aanleiding en discussie

Een aankondiging in de lokale kranten over een informatiebijeenkomst, in een poging om de gelederen te versterken, bleef zonder resultaat. Ook een brief aan de donateurs leverde geen versterking op en een herhaalde noodoproep in de krant evenmin.

Dit was voor het bestuur aanleiding om met de medewerkers een discussie aan te gaan over de toekomst van de stichting. Onder leiding van ex-voorzitter Aad de Wit heeft deze discussie op 23 januari jl. plaats gevonden. Aan de aanwezigen werd gevraagd om te doen alsof de stichting niet bestaat om zo te achterhalen welke consequenties dit voor het buitengebied in de gemeenten Castricum en Uitgeest zou hebben. Bescherming van het buitengebied - inclusief het strand - wordt primair als aandachtsgebied beschouwd, maar ook het behoud van cultuurhistorische waarden en van de plaatsen met een specifiek karakter werden als speerpunten genoemd. Voorbeelden van onze acties zijn de gebiedsbeschrijving van de Van Oldenbarneveldweg en de deelname aan de discussie over toekomst van de Zanderij. Geconstateerd werd, dat er veel bedreigingen zijn en dat bescherming van het landelijk gebied niet aan de politiek kan worden overgelaten. Het informeren en beïnvloeden van locale politici is daarom van belang. Van de vier historische organisaties blijkt alleen de Werkgroep Oud-Castricum een taakgroep monumenten en cultuurhistorie te hebben. De Stichting Oer-IJ vraagt aandacht voor het landschap in een groter gebied, maar wil niet de waakhondfunctie op zich nemen. Een tijdverschijnsel is dat er wel groepen ontstaan die korte-termijn-acties voeren voor een bepaald belang, zoals Platform Zanderij, de groep tegen bebouwing van de omgeving van de eendenkooi in Uigeest. Hoe goed dit ook is, het gaat dan vaak over de eigen 'achtertuin' van de actievoerders. De conclusie is dan ook, dat een organisatie als de Stichting Alkmaardermeeromgeving, die alleen vanuit de specifieke belangen van ruimte, natuur en cultuurhistorie denkt en handelt, zowel nuttig als nodig is!

Waakhond én positieve actie

De waakhondfunctie van de stichting mag dan wel voorop staan, maar het moet niet zo zijn dat de stichting een negatief imago opbouwt door alleen maar in het nieuws te komen als tegenstander van ontwikkelingen. Er zijn ook positieve acties te melden: de aandacht voor het Oer-IJ is vanuit de stichting voortgekomen en ook de aandacht voor het specifieke karakter van de Oosterbuurt is er dankzij de stichting gekomen. Successen moeten beter worden geëtaleerd door vaker de plaatselijke en regionale pers te benutten. Sociale media zijn onmisbaar als je een jongere doelgroep wilt bereiken. Naast ageren kan en moet de club vooral participeren. Een voorbeeld is dat de stichting vertegenwoordigd is in de toekomstige gemeentelijke erfgoedcommissie. De goede reputatie die in de loop van de jaren is opgebouwd, moet wel worden onderhouden. Samenwerking met organisaties die op deelterreinen gedeelde belangen hebben, kan extra kracht opleveren. Naast de reputatie bij beleidsmakers (ambtenaren en politici), is ook draagvlak onder de bevolking van groot belang. De jaarlijkse donateursbijeenkomsten zijn succesvol. De laatste jaren is daar een voorjaarsexcursie aan toegevoegd en dan is er nog het Voorjaarsbericht. Volgens sommigen blijft de huidige naam van de stichting een struikelblok. Dat is al jaren bekend, misschien is het nu de tijd om daarmee aan de slag te gaan.

Gezamenlijke visie

Het is belangrijk een gezamenlijke visie te hebben. Visie is meer dan deskundigheid en ontstaat door een regelmatige uitwisseling van ideeën. Een hulpmiddel is het maandelijkse standpunt van de maand op de website waarover met elkaar gediscussieerd kan worden. Gebleken is dat er ook behoefte is aan educatie. Die deskundigheid is voldoende binnen en rond de stichting te vinden en de informatiebundel 'Gekende Landschappen' is een bron van informatie. Het lijkt niet langer mogelijk te zijn om de bestaande overleg- en besluitvormingsstructuur van de stichting te handhaven. Met de huidige menskracht zou een kerngroep gevormd kunnen worden van maximaal zeven mensen, met daarom heen een schil van mensen die op afroep beschikbaar zijn om hun deskundigheid te leveren of iets uit te zoeken en/of op ad-hoc-basis klussen uit te voeren. Met deze uitwerking is het voortbestaan van de stichting echter niet verzekerd want een probleem is nog steeds het werven nieuwe medewerkers met ICT-kennis, ook op het gebied van het omgaan met sociale media en het vervuld krijgen van de vacatures voor het secretariaat en de public relations.

Reacties

Reacties zijn dan ook van harte welkom via .