Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)
Het archeologiecentrum en andere bebouwing aan het Westerplein
Het archeologiecentrum en andere bebouwing aan het Westerplein

Dieper in het duin, maar aan de rand van de Zeeweg liggen het bezoekerscentrum De Hoep en het café­restaurant Johanna's Hof met een ruime parkeervoorziening. Aan de Zeeweg liggen ook een atletiekveld en een ijsbaan. De laatste heeft in de zomer het karakter van een plas‐dras natuurgebiedje. Aan de Oude Schulpweg ligt in het Geversduin het Hof van Kijk-Uit. Het oude jachthuis van Jonkheer Frits Gevers is omgebouwd tot een kleinschalig theehuis met een terras.

Het gebied achter het station van Castricum heeft een enorme verandering ondergaan. Het Archeologiecentrum Huis van Hilde en het bouwplan De Duynkant zijn in een duinachtig milieu gerealiseerd. Door de ligging tussen de duinen en het dorpscentrum wordt dit gebied ook wel de 'Poort naar de duinen' genoemd. Het Archeologiecentrum Noord‐Holland 'Huis van Hilde' is een opvallend gebouw, dat deels onder een kunstmatig duin is weggewerkt. Het bovengrondse deel heeft een langwerpige bootvorm, ontleend aan de 9e-eeuwse woonstal­huizen die in de Noord‐Hollandse bodem zijn teruggevonden. In het ondergrondse deel worden duizenden archeologische vondsten uit de provincie bewaard en bevindt zich een permanente tentoonstelling die een indruk geeft van archeologisch Noord‐Holland van de vroege prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog.

De stichting heeft als enige bezwaar gemaakt tegen het plandeel Duynkant dat direct grenst aan het Archeologiecentrum. Zij vindt de architectonische vormgeving van de bebouwing in dit plandeel te contrasterend en is van me­ning dat het afbreuk doet aan het uitzicht van­af het spoorperron op de duinrand. Het bezwaar heeft niet tot aanpassing van het bouwplan geleid. Verdere verdichting van de binnenduinrand is te verwachten op de locatie van de bedrijfsgebouwen van Kapteijn Kaas. Deze locatie is aangewezen als een inbrei­dingslocatie.

Verdere bebouwing in de binnenduinrand zou uitgesloten moeten worden om het zicht op de duinrand niet verder aan te tasten.