Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)

Er is een maatschap­pelijke zorg dat het be­houd van de waarden van de kust onder druk staat door toename van recreatie en bebouwing in de vorm van onder andere strandhuisjes. Wat de stichting betreft, is de maximale com­merciële uitbating be­reikt.

Strandhuisjes aan de duinvoet van Castricum aan Zee
Strandhuisjes aan de duinvoet van Castricum aan Zee

In december 2015 werd vanuit het Rijk het plan naar buiten gebracht om de beperkingen los te laten op bebouwing op zee, strand, dijken, duinen en dammen. Het beleid daarvoor zou overgedragen worden aan regionale en lokale overheden. Daarmee dreigde een overkoe­pelende visie op het totale landschap van zee, strand en duinen te verdwijnen. Na alle ophef die over het rijksvoornemen was ontstaan, werd het plan alweer gauw ingetrokken. Natuur‐ en milieuorganisaties lanceerden de campagne 'Bescherm de kust' om ongewenste ontwik­kelingen ‐ zoals het omvormen van kampeerterreinen in bungalowparken, of de bouw van (nog meer) strandhuisjes ‐ tegen te gaan. Hierop besloot de minister met verschillende par­tijen in gesprek te gaan met als doel om te komen tot een nationaal Kustpact. Het nationale Kustpact is er gekomen en werd op 21 februari 2017 door ruim zestig partijen ondertekend. Zoneringsafspraken moeten ervoor zorgen dat er een goede balans ontstaat tussen rust en reuring. In het Kustpact is vastgelegd waar de natuur met rust moet worden gelaten en waar ruimte is voor nieuwe economische activiteiten. De kustzone bestaat uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en de ecolo­gie rechtstreeks onder invloed staan van de zee. Het Kustpact is ook getekend door de recreatiesector. Plannen die al in ontwikkeling zijn en passen binnen bestaande bestem­mingsplannen mogen worden gerealiseerd. Bezoekers van de kust komen voor de natuur, de rust en de stilte, maar willen ook de mogelijkheid hebben om een kop koffie te drinken of een evenement te bezoeken. Het gaat om die balans, waar de partijen ruimtelijke invulling aan willen geven.

Het Toekomstperspectief 2040 voor de Noord‐Hollandse Noordzeekust en de Strandzone­ring 2025 zijn de provinciale uitwerking van het landelijke kustpact. Bestuurders van over­heden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorgani­saties hebben gezamenlijk afspraken gemaakt. Er komen drie typen stranden: recreatie­strand, seizoenstrand en natuurstrand. Alleen op recreatiestrand zijn jaarrond paviljoens mogelijk. Nieuwe recreatieve bebouwing op het strand wordt geconcentreerd in gebieden die al bebouwd of vergund zijn. Extra uitbreiding van recreatieve bebouwing is alleen mogelijk in Zandvoort (noordzijde), IJmuiden en Petten. Op het seizoenstrand zijn in de zomer wel seizoenpaviljoens en (beperkt) seizoenzomerhuisjes toegestaan. Op natuurstrand is maxi­male ruimte voor natuur. Zoals de plannen tot nu toe laten zien, geldt voor het Castricumse strand zonering van alle drie de strandtypes. Over de zonering van de duinen en de binnen­duinrand moeten nog afspraken worden gemaakt.

De natuurlijke uitstraling van het Castricumse strand, zonder de zichtbaarheid van be-bouwing op het strandplateau, dient ook in de toekomst gewaarborgd te zijn. De maxi-male commerciële uitbating is bereikt.

De Castricumse strandondernemers op en om het strand hebben zich verenigd in het col­lectief 'C aan Zee'. Samen hebben zij het plan om Castricum aan Zee een relaxte uitstraling te geven. De strandhuisjes zijn particulier bezit, maar worden door een strandexploitant be­heerd. In hun plan dringt het collectief 'C aan Zee' aan op de mogelijkheid de huisjes te kunnen verhuren. De drie vereni­gingen van eigenaren staan ech­ter niet te springen om verhuur toe te staan. Zij vrezen dat bij ver­huur de drukte op het strand toe­neemt, onder andere door wisse­lingen en feestpartijen van men­sen die voor slechts een week­endje een huisje huren.

Het strandplateau wordt wel de Kop van de Zeeweg genoemd. Er is hier grote behoefte aan een gebiedsontwikkeling met het oog op kwaliteitswinst voor recreatief aanbod, duurzaam­heid, natuur en landschap. Concrete plannen om op het strandplateau, op de plaats van Strand 10, een kleinschalig hotel (12 kamers) met een strandwinkel te realiseren zijn ondanks een afgegeven vergunning uiteindelijk niet doorgegaan. Restaurant Blinckers staat leeg en raakt in verval. Of de vage plannen om hier een hotel te vestigen concretere vormen zullen aannemen is een kwestie van afwachten.