Gekende landschappen rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest

Gekende landschappen (header)
Dynamische kustduinen
Dynamische kustduinen

De zee, het strand, de duinen, ze maken deel uit van de belangrijke waterstaatswerken 'De Noordzee' en 'De Primaire waterkering'. Voor het reguliere beheer‐ en onderhouds­programma is het noodzakelijk om op de zeespiegelstijging te anticiperen en maatwerk te leveren. Rijkswaterstaat voert vanuit het oogpunt van de waterveiligheid het onderhoud aan de kustlijn op een zo efficiënt mogelijke manier uit. Het handhaven van de basiskustlijn is daarbij het leidende principe. De basiskustlijn wordt door Rijkswaterstaat onderhouden met zandsuppleties. Het Castricumse kustgedeelte is redelijk stabiel in vergelijking met andere delen van de Noord‐Hollandse kust. Voor het Castricumse kustgedeelte geldt dynamisch kustbeheer zoals dat vastgelegd is in het rijksbeleid. Dynamisch kustbeheer wil zeggen dat het beheer is gericht op het in stand houden van de kustlijn met maat­regelen, die van plaats tot plaats kunnen verschillen, afhankelijk van lokale natuurlijke processen. Voor Castricum geldt een terug­houdend beheer van de zeereep. Dit beheer laat onder invloed van wind, zand en water duinvorming en duin­afslag op het strand toe.