Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Protestactie tegen Streekplan
Krantenartikel december 1993, protestactie tegen woningbouw in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder en het Streekplan

De Provincie Noord-Holland begon in het begin van de negentiger jaren met de eerste voorbereidingen voor een nieuw streekplan, 1995-2005, voor Noord-Holland Noord. Een streekplan geeft o.a. de kaders aan waarbinnen bestemmingsplannen zich dienen te bewegen. Dit streekplan kon een belangrijke steun voor de stichting zijn als t.z.t. een Bestemmingsplan door de Gemeente voor de polder zou worden gemaakt. Al in een vroeg stadium begon het Stichtingsbestuur zich, met gebruik van het inmiddels ontstane netwerk op de burelen van de provincie in Haarlem, te verdiepen in de spelregels van ruimtelijke ordening en nam deel aan inspraakmogelijkheden bij de provincie.

Het ontwerp streekplan lag van medio september tot medio december 1993 ter inzage. Op 13 maart 1995 werd door de stichting bij de provincie bezwaar gemaakt tegen de tekst van het voorgestelde streekplan: “enige bebouwing aan de zuidzijde van de jachthaven, ca. 2,5 ha, is niet uitgesloten”. De stichting verzocht deze zin te schrappen. Deze zin “zou kunnen leiden tot het maken van onjuiste bestemmingsplannen en is ook strijdig met diverse beleidsuitspraken in het Streekplan”. “Ook is deze locatie niet aangegeven op de Streekplankaart”.

Tijdens een hoorzitting van de provincie op 22 september 1995 gaf de stichting een toelichting op haar bezwaren. Tevergeefs want de provincie was van mening dat de bezwaren te zijner tijd konden worden ingebracht bij de behandeling van het Ontwerp-Bestemmingsplan Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Het Streekplan (met de gewraakte zin erin) wordt definitief vastgesteld in september 1996.