Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Alkmaardermeer, fietspad (EM)
Ontwerp-structuurvisie
Ontwerp-Structuurvisie - mogelijke bouwlocaties in Akersloot in 1991

Onder druk van de vele reacties waren inmiddels de inzichten van het gemeentebestuur gewijzigd en in oktober 1991 verscheen de Ontwerp-Structuurvisie deel 2 “Aanpassingen” met als belangrijke punten:

  • de woningbouwcijfers waren verlaagd,
  • locatie KHK-polder qua woningtal gehalveerd en teruggebracht tot een smalle bebouwingsreep langs de bestaande jachthaven (de 2,5 ha. uit het goedgekeurde streekplan),
  • locatie Kijfpolder, minder huizen en versmald,
  • geen bedrijventerrein in het zuidoosten van het dorp.

In een zogenaamde 'Tussenbrief' van Gedeputeerde Staten aan het college van Akersloot van 19 november 1991, als reactie op deze “Aanpassingen” en naar aanleiding van het artikel-10 overleg met veel negatieve reacties en met veel relevante bezwaren, adviseerde GS nog eens goed te kijken naar vigerend provinciaal -en rijksbeleid. Ja, dat beweerde de stichting al in 1989.

Om de donateurs van de stichting op de hoogte te houden werd gestart met het uitbrengen van een nieuwsbrief: “Behoud van de Alkmaardermeeromgeving”. Nummer 2 van jaargang 1 komt uit in december 1991 en hierin werd op 6 pagina’s uitgebreid verteld welke acties de stichting allemaal had ondernomen; hoe ze werd gesteund door de Milieufederatie Noord-Holland; dat er een alternatief plan was uitgewerkt door Edwin Kapitein van de N.J.N. dat ruim 1 miljoen gulden aan kosten zou kunnen besparen; dat de stichting niet tegen bouwen voor de eigen bevolking was, maar wel tegen woningbouw op deze plek en in deze aantallen enz., enz..

In maart 1992 verscheen van de stichting (werkgroep D. Kruiswijk) ook een civieltechnisch rapport waarin de financiële haalbaarheid van het bouwplan in twijfel werd getrokken en waarin werd duidelijk gemaakt dat het plan tot een fiasco zou leiden. Doorzetten van de bouwplannen zou kunnen leiden tot een artikel 12-status voor de gemeente Akersloot en daarmee het in gevaar brengen van de 'zelfstandigheid' aldus een bijgaande brief bij het rapport van de stichting aan de raad.