Akersloot, Noordermolen (EM)
Akersloot, Noordermolen (EM)
Inrichtingsplan
Inrichtingsplan voor de klaas Hoorn- en Kijfpolder uit 2001 of 2002. Aanleg van de vele poelen gaf geen meerwaarde, er is slechts één poel bij de handbal aangelegd

Medio 1996 werd door het college van B&W aan de belanghebbenden om initiatieven gevraagd voor nadere invulling van de 'bijzondere' bestemmingen, te weten de zogenaamde oksel (Kerklaan 4 e.o.) en de Bosweidt (het bosje ten zuiden van de Handbal). De overige ruimten in de polder kregen reeds de bestemmingen Reservaat– en Natuurontwikkeling. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeester Meer (RAUM) bracht ideeën in ten behoeve van de recreanten die het gebied zouden bezoeken. Een netwerk van wandel- en fietspaden zouden het groene gebied doorkruisen, wat niet strookte met de aard van de 'rust' in de polder. In goed overleg met de gemeente, het RAUM en de stichting kreeg een wandel- fietspad over de dijk de voorkeur, hoewel de stichting lang geaarzeld heeft of wandelen over de dijk en fietsen langs de Kerklaan niet een betere keuze zou zijn.

Plannen voor een restaurant met parkeergelegenheid (120 auto`s) op de Hoorne werden afgekeurd omdat dit niet strookte met de beschermde status van dit gebied in het Natuurbeleidsplan van het Rijk (de Ecologische Hoofd Structuur) en het Structuurschema Groene Ruimte van de Provincie. Op de Hoorne was slechts plaats voor een klein theehuis voor dit recreatiegebied. Een voorstel voor een kinderzwembad op de Hoorne bleek niet haalbaar.

Er werden in totaal 11 voorstellen ingediend voor de invulling van de oksel en de Bosweidt (de zogenaamde bijzondere bestemmingen) zoals: een kinderboerderij annex minigolfbaan, minicamping, trekkershutten, boerderijverplaatsing van Julianaweg naar Kerklaan, 'overtuinen' voor bewoners van de Kerklaan, 55+-woonvorm ( 24 woningen) en een educatieve beheersboerderij. Tijdens een raadsvergadering op 26 juni 1997 werden alle 11 ingediende plannen afgewezen, er kwam verder geen bebouwing in de oksel en de Bosweidt en er werd besloten tot een nadere invulling van locatie Kerklaan 4. Deze locatie werd uitgebreid met een wooneenheid als compensatie van eigendomsuitruil met een deel van de Meerdijk.

Het traject van het maken van inrichtingsplannen van de polder met vele discussies en commissievergaderingen, vanaf medio 1996 tot medio 1999, werd afgesloten. Maar het inrichtingsplan had geen rechtskracht. Daartoe moest het Bestemmingsplan KHK-polder worden opgesteld en ter visie gelegd. Na twee voorontwerpen kreeg het definitieve plan begin 2001 het akkoord van de Gemeenteraad en alle betrokkenen, acht jaar na het vaststellen van de Structuurvisie!

Start inrichting Klaas Hoorn- en Kijfpolder
Krantenartikel start inrichting Klaas Hoorn- en Kijfpolder, 8 november 2001

Op 8 mei 2001 vertelde burgemeester Cornelissen tijdens een vraaggesprek bij de OSU (Omroepstichting Uitgeest) dat de stichting haar waardering had uitgesproken over de begeleiding van het besluitproces door het gemeentebestuur. Later zou Cornelissen, inmiddels burgemeester van de gemeente Langedijk, op een donateursavond van de stichting, publiekelijk zijn waardering uitspreken over de inzet en inspanningen van de stichting welke geleid hebben tot het behoud van de mooie polder.

Voor eenieder die meer wil lezen en weten over de stichting en hoe zij zich verder heeft ontwikkeld (met inmiddels een hoofdbestuur en afdelingen in Akersloot, Castricum, Limmen en Uitgeest) verwijzen wij naar de website: www.alkmaardermeeromgeving.nl.