Afdrukken
Categorie: De Klaas Hoorn- en Kijfpolder
Topografische kaart uit 1850
Topografische kaart 1850 - Klaas Hoorn- en Kijfpolder Akersloot

Reeds begin 1993 was de stichting begonnen na te denken over een nadere invulling van de functie/ontwikkeling van de KHK-polder, binnen het kader van de doelstellingen van de stichting. Immers: ergens op tegen zijn moet kunnen, maar dan ook meedenken over alternatieven! Een bezoek aan Groengebied Amstelland, dat recentelijk een herinrichting had ondergaan, met een gesprek met de beheerder verschafte het bestuur van de stichting meer inzicht in het meepraten over de inrichting van de KHK-polder. Ook een gesprek met de rentmeester, de heer Witte, van de Stichting Het Noord-Hollands Landschap was nuttig. De contacten met de provinciale dienst Ruimte en Groen, de heer R. Dubbelt, waren zeer waardevol. De heer Visscher van het Nationaal Landschapskundig Museum uit Dordrecht werd bezocht en hij heeft ook waardevolle informatie geleverd over het 17e eeuwse dijkje om de Klaas Hoorn- en Kijfpolder en benadrukt hoe bijzonder dit dijkje is.

24 juni 1993 schrijven GS (Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland) aan het college van B&W als eerste reactie op de Structuurvisie o.a. “het raadzaam te vinden nog geen oordeel te geven over de inrichting van de KHK polder. In overleg met betrokken partijen dient de gewenste inrichting te worden aangegeven. Het is daarvoor noodzakelijk een ontwerpbestemmingsplan op te stellen”. Aan VHP Stedenbouwkundigen te Rotterdam werd door het college van Akersloot opdracht gegeven een ontwerpbestemmingsplan te maken voor de KHK polder.

28 september 1993 vraagt de stichting per brief aan het college uitgenodigd te worden bij de besprekingen over de inrichting van de polder en stelt voor van tevoren uitgangspunten op te stellen. Op 12 oktober 1993 meldt het College dat deelname van de stichting wordt toegezegd maar dat verder “geduld wordt gevraagd”, dus nog geen uitgangspunten van tevoren!

Eind 1993 stonden de uitgangspunten voor een inrichtingsplan van de polder zoals de stichting dat voor zich zag op papier. Dit zou gebruikt gaan worden tijdens de komende gesprekken met de gemeente, als voorbereiding voor het te maken Bestemmingsplan Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Maar de uitnodiging voor de stichting van de gemeente (daartoe geadviseerd door de provincie!) kwam pas een jaar later op 30 januari 1995 vergezeld van een Discussienota. Aan de hand van de door VHP (Stedenbouwkundigen Rotterdam, adviesbureau) opgestelde Discussienota werden op 7, 16 en 22 maart 1995 werkconferenties belegd. Deelnemers waren belanghebbenden uit de agrarische- en recreatiesector, uit de natuur– en milieuorganisaties en met ambtelijke ondersteuning.

Tegelijkertijd was door de provincie (dienst Ruimte en Groen, afd. Landelijk Gebied) ter visie gelegd het 'Voorontwerp-begrenzingenplan voor de beheers –en reservaatgebieden in het Alkmaardermeergebied' (vanaf 16 februari 1995 tot 15 maart 1995). Hierop werd door de stichting gereageerd door te wijzen op het in het ontwerpplan niet benoemen van de waarde van de KHK-polder als rust- fourageer- en broedgebied van vogels. Als resultaat daarvan werd voor de KHK-polder circa 10 hectare natuurontwikkeling toegewezen in het zuiden en de overige 20 hectare groengebied als reservaatgebied. Nadere invulling diende in het toekomstige bestemmingsplan KHK-polder te worden bepaald.

Als resultaat van de vele gegevens uit de werkconferenties verscheen een beleidsnotitie van het college van B&W. Daarin werd voorgesteld een groot deel van de polder een recreatieve functie te geven gericht op natuur- en landschapsbeleving. Op 28 november 1995 gaf de Raadscommissie AZ/RO (algemene zaken/ruimtelijke ordening) haar akkoord.

Een eerste blijk van wijziging van de inzichten op welke wijze de polder voor de toekomst een duurzame ontwikkeling geboden kon worden, is het voorstel van het college van B&W om “geen gebruik te maken van de in het streekplan geboden mogelijkheid van een woningbouwlocatie van 2,5 ha.“

Het Noord-Hollands Dagblad meldde op 1 december 1995:

“DEFINITIEF GEEN WONINGEN IN DE Klaas Hoorn- en Kijfpolder “
“ Akersloot- De dertig hectare grote Klaas Hoorn- en Kijfpolder blijft onaangetast. Ook het afgeslankte bouwplan voor de polder is naar de prullenbak verwezen. Het ontbreekt het college van B&W aan politieke steun om de bouw van 75 woningen (eerdere plannen 300 en 200!) er door te krijgen. In plaats daarvan krijgen landschappelijke- en natuurhistorische waarden voorrang”.

De Stichting tot Behoud van Natuurlijke en Cultuurhistorische Waarden in de Alkmaardermeeromgeving is “blij” met dit besluit. Maar er waren nog steeds de 'okselplannen'.