Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Akersloot, Korenmolen De Oude Knegt (EM)
Overgang met dijkje
De Klaas Hoorn- en Kijfpolder met overgang tussen de strandwal en de polder, met het 17e eeuwse dijkje

Intussen gaven B&W blijk met de bouwplannen door te willen gaan; in de Raad waren alle partijen (behalve de PvdA) tevreden. Door alle commotie rond het oorspronkelijke plan werd aan het ontwerpbureau Companen de opdracht gegeven een 'bijgestelde visie' te maken (gereed 12 oktober 1990). Het College van B&W (inmiddels was een nieuwe burgemeester aangetreden, de heer Cornelissen) gaf op 16 oktober 1990 al zijn akkoord aan deze bijgestelde visie (welke inhoudelijk weinig verschilde met de oorspronkelijke versie). Er werd opdracht gegeven aan een adviesbureau om het herinrichtingsplan uit te werken tot een Ontwerp-Structuurvisie, en deze visie na bespreking en goedkeuring door de Raad aan de Provincie aan te bieden voor akkoord. Zodoende zou de Gemeente een bestemmingsplan voor de polder kunnen maken. Het College van B&W besloot het ontwerp, dat in januari 1991 klaar was, aan de overlegpartners, ook de stichting, toe te sturen.

In deze Ontwerp-Structuurvisie (jan.1991) zijn meerdere locaties in het dorp aangewezen met mogelijkheden voor het bouwen van woningen, maar ook de Klaas Hoorn- en Kijfpolder met circa 200 woningen (toplocatie, dus duur en met paalwoningen) in het noorden van de polder en 10 ha ontpoldering (“het Meer naar de Kerklaan en het dorp toe brengen”). De Ontwerp-Structuurvisie werd door de stichting van stevig commentaar voorzien. Dit commentaar ging (procedureel) mee naar de provincie met de indiening van het ontwerp. Indiening van het Ontwerp-Structuurplan bij de Provincie vond uiteindelijk plaats eind 1991.

Naast de werkzaamheden aan het Ontwerp-Structuurplan besteedde de stichting ook veel tijd en aandacht aan het Streekplan waar de provincie Noord-Holland mee bezig was (zie k. Bijlage: het Streekplan) en het in de steigers staande Natuurbeleidsplan van de Rijksoverheid. Dit alles om te zoeken naar motieven om de plannen voor de Klaas Hoorn- en Kijfpolder afgekeurd te krijgen. Gegevens werden verzameld over de aantallen broedvogels in de polder, Rob Noordover en Maarten Keijsper leverden hier hun bijdrage. Naast de plannen voor de Klaas Hoorn- en Kijfpolder werden de dossiers van de stichting al snel uitgebreid met andere zaken aangaande de ruimtelijke ordening, het milieu, de natuur en de leefomgeving van Akersloot zoals de baggerstort in het Alkmaardermeer en plannen voor een wegrestaurant/tankstation bij Dorregeest (Uitgeest).

Meer en meer groeide bij de stichting het vertrouwen dat, met de opgebouwde kennis over de spelregels van ruimtelijke ordening en natuurbeheer door Provinciaal- en Rijksbeleid, er een goede kans was voor het behoud van de polder. Het gemeentebeleid en daarmee de ingezonden Ontwerp-Structuurvisie muntte niet uit door kennis van de spelregels die golden buiten de gemeentegrenzen. Het ontwerp werd toegezonden aan de provincie voor akkoord en ook, ter kennisname, aan provinciale en rijksdiensten met ruimtelijke ordening in de portefeuille. Deze organisaties waren reeds eerder, in het begin van het traject, door de stichting geïnformeerd over de gemeentelijke plannen met de polder en waren dus al bekend met de zorgen van de stichting.